ศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นจากการทำชั่ว
ศีลมีอยู่แล้วในตน ไม่ต้องไปขอ 
คนที่ไปขอศีล คือ คนจน
เพราะศีลอยู่ที่เจตนางดเว้นจากการทำชั่ว 
มีศีลตัวเดียว จิตยกเว้นทั้ง ๕-๘-๑๐-๒๒๗

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อินทรียสังวรศีลเป็นศีลละเอียดการมีศีลตามรอยของพระเป็นของที่ประเสริฐแล้ว 
แต่ว่าต้องทำให้จริงศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ 
แล้วก็เรื่องการสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กายใจ 
ที่เรียกว่า อินทรียสังวรศีล 
ก็เป็นศีลละเอียดกว่าศีล 5 หรือศีล 8 หรือศีล 10 
เพราะว่า ศีลทุกข้อจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะการสำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เรียกว่าอินทรียสังวรศีล 
ขอให้พยายามให้มากในเรื่องนี้

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา