จิตสงบ ไม่สงบ ก็สักว่ารู้จิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ มันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบ
รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะต้องขึ้นๆลงๆอย่างนี้
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอเข้าใจหลักนี้แล้ว
ต่อไปเวลาจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่วุ่นวายกับมัน ก็สักแต่ว่ารู้ไป
พอไม่วุ่นวายไปกับมัน จิตก็สงบ ใจก็สงบอย่างแท้จริง
เพราะไม่มีความอยากให้มันสงบหรือไม่สงบ
พอไม่มีความอยาก มันกลับสงบของมันเอง
แต่พอมีความอยาก มันกลับไปทำให้มันไม่สงบ
อันนี้ปริศนา ลองไปปฏิบัติดูแล้วจะเข้าใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/

รักษาจิต อย่าให้มันก่อรูปความคิดใดๆ
...ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม
จงรักษาจิต อย่าให้มันก่อรูปความคิดใดๆ ขึ้นมา
...จากจิตหนึ่งถึงจิตหนึ่ง ถ้าปราศจากรูปความคิดแล้ว
จากจิตหนึ่งถึงจิตหนึ่ง ย่อมไม่มีกรรม

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร


ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา