ผู้รู้ ผู้ดู เริ่มที่มีสติ รู้สึกตัวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเป็นพระอรหันต์หยุดความอยากได้ก็พอพระอรหันต์บางรูป เช่น หลวงปู่มั่นนี้
ท่านก็มีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมกับท่าน
ท่านสามารถติดต่อกับเทวดาได้
แต่พระอรหันต์ไม่ทุกรูปที่มีพลังจิต
สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้
แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น
เพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์
เพราะการจะบรรลุหลุดพ้นให้เป็นพระอรหันต์นี้
ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพลังจิต ติดต่อกับกายทิพย์ได้
เพียงแต่มีพลังที่จะหยุดความอยากได้เท่านั้นเอง
ทำให้จิตรวมเป็นอุเบกขาได้เท่านั้นก็พอ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ขณะกำหนดรู้คือการสั่งสมบารมีขณะที่เรากำหนดรู้อยู่นี้ 
เราก็กำลังสั่งสมบารมีอยู่ 
อย่าไปคิดว่าบารมีเรายังน้อย 
เราแต่ละคนต่างก็เกิดวนเวียน
ในวัฏจักรกันมาคนละไม่น้อยเลย..
ที่เราเคยสั่งสมมานั้นเราอาจจะระลึกไม่ได้..
บารมีเก่าที่เราสั่งสมมานี้จะสัมฤทธิ์ผลได้
ก็ต้องอาศัยบารมีใหม่ช่วยกู้กันขึ้นมา 
เมื่อผสานกันได้แล้วเราก็จะบรรลุธรรม

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา