ความล้มเหลว ความสำเร็จ ไม่เที่ยงไม่มีความล้มเหลว ความผิดหวังใด
ที่จะทำให้เราทุกข์ไปได้ตลอดกาล
ไม่มีความสำเร็จ ความสมหวังใดๆ
ที่ทำให้เราเป็นสุขไปได้ตลอดกาล

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

เป็นฆราวาสก็เข้าถึงอริยบุคคลได้          เป็นฆราวาสก็สามารถที่จะเข้าถึงอริยบุคคลได้ อย่างนางวิสาขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ยังครองเรือน แต่จิตของนางวิสาขานั้นสมบูรณ์ด้วยศีลห้าสมบูรณ์บริสุทธิ์ทีเดียว แม้แต่จะคิดไปในทางที่ละเมิดก็ไม่มี จิตอย่างนี้เป็นจิตประเสริฐ ศีลห้าจึงเป็นศีลที่ยังจิตยังใจให้ประเสริฐ เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ 

                                                                                             หลวงปู่แบน ธนากโร

การปล่อยใจไปตามอารมณ์....การปล่อยใจไปตามอารมณ์ของตนนั้น
 จะไม่มีวันเข้าถึง ธรรมะ ...

หลวงปู่ชา สุภัทโท

การสลัดทิ้งอัตตาตนเอง...การสลัดทิ้งอัตตาของตนเองโดยไม่มีความเสียใจใดๆ
เป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ