หากรักความหลุดพ้น


หากรักความหลุดพ้นจริงๆ
เริ่มจากการฝึกเห็นไตรลักษณ์ในทุกสิ่ง
ต่อมาให้ฝึกที่จะไม่ยึดความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกใดๆ ว่าเป็นของตน
และท้ายสุด 
ให้ฝึกข้ามพ้นความเป็นสมมุติ
เพื่อความพ้นไปแท้จริง

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by Syaibatulhamdi from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความรู้สึกตัวนี้ เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติ


ความรู้สึกตัวนี้
เกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติโดยแท้
เมื่อความคิดเกิดขึ้น เราเห็นมัน รู้มัน และเข้าใจมัน
เมื่อเราเห็นความคิดก็จะหยุดด้วยตัวของมันเอง
เมื่อความคิดหยุดลง ปัญญาก็เกิดขึ้น
และเรารู้ถึงที่มาของ โทสะ โมหะ โลภะ
เรารู้ว่า โทสะ โมหะ โลภะ 
มิใช่เป็นตัวของเรา
ขณะใดที่เราไม่ได้เห็น ชีวิตของเราเอง 
ไม่เห็นจิตใจของเราเอง
ขณะนั้นเราขาดความรู้สึกตัว 
เราลืมตัวของเราไป
เมื่อเราขาดความรู้สึกตัว โทสะ โมหะ โลภะ ก็เกิดขึ้น
เมื่อมันเกิดขึ้น เราจึงเป็นทุกข์ คนทุกคนเกลียดทุกข์
แต่เราไม่รู้จักทุกข์ เราจึงแสวงหาความสงบ
ดังนั้นเราจึงไม่อาจหาความสงบ
ได้โดยการนั่งเพียงอย่างเดียว
นั้นมิใช่หนทางไปสู่ความสงบ
ความสงบที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้น
เป็นความสงบที่เป็น
อิสระจากโทสะ
อิสระจากโมหะ
อิสระจากโลภะ
และความสงบชนิดนี้อยู่ในคนทุกคนโดยไม่ยกเว้น 

หลวงพ่อเทียน จิตสุโภ
แด่เธอ...ผู้รู้สึกตัว
วิถีแห่งการเจริญสติ
หนังสือแห่งการฝึกฝนตนเอง

Image by Peggychoucair from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา