ปัญญาไม่ใช่ความคิด


ปัญญาไม่ใช่ความคิด..
ปัญญา หมายถึง สภาวธรรมที่มันดับความคิด ดับอารมณ์

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by giselaatje from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาเป็นจิตไม่สะดุ้ง


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! 
ภิกษุพึงพิจารณาใคร่ครวญ 
โดยประการที่เมื่อพิจารณาใคร่ครวญอยู่แล้ว 
วิญญาณของเธอนั้น อันไม่ฟุ้งไป 
ไม่ซ่านไปในภายนอกด้วย
อันไม่ตั้งสยบอยู่ในภายในด้วย
ก็จะไม่พึงสะดุ้ง เพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่น
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! 
เมื่อวิญญาณ ไม่ฟุ้งไป ไม่ซ่านไปในภายนอก 
ไม่ตั้งสยบอยู่ในภายใน
เป็นจิตไม่สะดุ้ง 
เพราะเหตุไม่มีความยึดมั่นถือมั่น ดังนี้แล้ว 
การก่อตั้งขึ้นแห่งกองทุกข์ 
กล่าวคือชาติ ชรา มรณะ ย่อมไม่มีอีกต่อไป

อุปริ. ม. ๑๔/๔๑๑, ๔๑๔/๖๓๙, ๖๔๓

Image by sasint from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา