พุทธธรรมคือเรื่องของคนที่รู้จักจิตตัวเอง


พุทธธรรมคือเรื่องของคนที่รู้จักจิตตัวเอง 
เป็นการให้รู้โดยไม่ติดกับสิ่งนั้น 
แม้แต่การรู้ธรรมะ ก็ไม่ให้หลงว่าตัวเองรู้ 
ตัวรู้ต้องอิสระอยู่ตลอดเวลา 
คือออกมาดูตัวเอง ดูกายและใจ   

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส (ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ให้มองดูจิต จึงจะเห็นพิษของกิเลสกิเลสก็ฝังอยู่ที่จิต ธรรมก็ฝังอยู่ที่จิต
กิเลสจะพ่นพิษถ้าจิตไม่มีธรรมครอง
ให้มองดูจิต จึงจะเห็นพิษของกิเลส
มันมีเลสมีพิษอยู่ในจิตของต
ค้นดูมันให้ทั่ว หาตัวมันให้เห็น...
จิตจะได้ร่มเย็นถ้าเห็นตัวมันแล้ว

หลวงปู่สาย เขมธัมโม