บุคคลผู้มีปัญญาอย่างแท้จริง


ถาม : บุคคลผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงจะรู้สึกยินดีหรือไม่ เวลาที่มีคนยกย่องชื่นชม
ตอบ : บุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญตัวว่า
เป็นเจ้าของคุณธรรมภายในตน
จึงไม่ปรารถนาคำยกย่องในความดีงามของตน 
หรือยึดติดกับคำชมนั้น 
แต่ท่านอาจรับรู้ถึงอาการเบิกบานในใจ
เหมือนคนปลูกต้นไม้รู้สึกยินดี
ในยามที่มีคนชื่นชมความงาม
ของมวลดอกไม้ในสวนของตน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Image by paulsteuber from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ


พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญ
บุคคลที่ปราศจากดีและชั่ว 
เพราะมันเป็นเรื่องของโลก 
มันเป็นอารมณ์ของโลก 
ยิ่งหวั่นไหวก็ยิ่งทุกข์ 
ทุกข์เพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริง
ว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้ 
แต่ไปหลงอารมณ์ก็แค่นั้นเอง

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by JanBrzezinski from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา