คือแค่อยู่กับร่างกายตัวเอง


การภาวนาไม่ใช่เรื่องของการทำถูก 
หรือการบรรลุถึงสภาวะในอุดมคติ 
มันเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการอยู่ที่นี่กับตัวเอง...
คือแค่อยู่กับร่างกายตัวเอง

ภิกษุณีเพม่า โชดรัน

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ทางแห่งอรหัตตผล


พระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตร
สามครั้งสามคราว่า
พระอรหันต์มีมากน้อยปานใด 
พระสารีบุตรหาตอบไม่ 
พระองค์จึงทรงถามใหม่ว่า 
ทางใดคือทางแห่งอรหัตตผล 
พระสารีบุตรรีบตอบทันทีว่า 
ให้รู้แจ้งในอริยสัจจสี่ 
พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า ถูกแล้ว 
เธอไม่ควรใส่ใจว่าผู้ใดคือพระอรหันต์ 
แต่ควรใส่ใจว่าทำอย่างไร
จึงก้าวสู่ทางแห่งอรหัตตผล

สมสุโขภิกขุ

Image by TheDigitalArtist from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา