ยึดในความรู้ที่จริง ก็มีโทษเรื่องที่เรารู้จริง ก็อย่าไปยึดถือ เรื่องไม่จริง เราก็ไม่ยึด ไม่ถือเอา 
ยึดในความเห็นก็มีโทษ ยึดในความรู้ที่ไม่จริง ก็มีโทษ 
ยึดในความรู้ที่จริง ก็มีโทษ... 
รู้...ตัวนี้เป็น ทิฏฐิโอฆะ
ถ้าเข้าไปยึดก็ผิด รู้ก็ต้องสักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้น 
ไม่ต้องไปตื่นเต้น ชื่นชม ยินดี หรือโอ้อวดใคร

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจ กิเลสจะสลายตัว
ดินฟ้าอากาศไม่เป็นข้าศึกแก่ใจ 
ใจที่ขาดการสำรวมนี่แหละเป็นข้าศึกแก่เรา 
เมื่อใจของเราได้รับการสำรวมดีแล้ว 
ศีลจึงไม่ต้องไปแสวงหา สมาธิก็ไม่ต้องไปแสวงหา 
ปัญญาก็ไม่ต้องไปแสวงหา เพราะเกิดขึ้นที่ใจ 
เมื่อธรรมปรากฏขึ้นที่ใจ กิเลสจะสลายตัวในขณะนั้น
เมื่อใจเราเป็นธรรมขึ้นทั้งดวง เป็นธรรมขึ้นทั้งใจ 
กิเลสตัณหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจอยู่ไม่ได้
จิตว่างจากอารมณ์นั้นละ ทำให้เกิดความสว่างไสว...


หลวงปู่แบน ธนากโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา