การปล่อยวางไม่ใช่คิดเอานึกเอา          จิตใจไม่ถึงธรรม การปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร..การปล่อยวางไม่ใช่คิดเอานึกเอา มันต้องมีพลังธรรม..พลังธรรมที่ว่านี้แล ที่บอกให้พวกเราปฏิบัติๆๆๆๆๆๆ นี้แล

                                                                                              พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

การรู้ธรรม...
การรู้ธรรม โดยผู้อื่นมาแนะนำ ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ก็สู้เรารู้เองเพียงครั้งเดียวไม่ได้

หลวงปู่หลุย จันทสาโร