เราสามารถได้บุญทุกลมหายใจเข้าออกจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หมดความคิดผิด ก็หมดอัตตา
ถาม : สักกายทิฏฐิ กับ อัตตา เป็นอย่างเดียวกันหรือไม่

ตอบ : ไม่ สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นว่า
มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้จิตใจนี้ 
อัตตาเป็นเรื่องสมมติ สมมติว่ามีตัวมีตน 
อัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระ ไม่มีที่ตั้ง
ถาม : วิธีขจัดอัตตาทำอย่างไร
ตอบ : ก็ไม่ต้องขจัด เพราะว่ามันไม่มี มันก็ง่ายดี

หมดความคิดผิด มันก็หมดเรื่อง

พระอาจารย์ปสันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ระลึกถึงความตายตลอดเวลา หมายถึงอะไร
ปุจฉา: พระพุทธเจ้าบอกว่า ระลึกถึงความตายตลอดเวลา
ทุกลมหายใจเข้าออก…หมายถึงอะไร

วิสัชนา: หมายถึงการตามรู้การเกิดดับ (เกิด-ตาย)
ของกายใจหรือรูปนามตลอดเวลา
เพราะการเกิดดับมันทำงานตลอดเวลา

เกิดดับทางกายหรือรูปเรียกว่าการเคลื่อนไหว
ถ้าเกิดดับทางจิตหรือนามเรียกว่า ความรู้สึกนึกคิด..


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา