คนเรามีชีวิตอยู่ในโลกความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ชีวิตเป็นเพียงกระแสปรากฏการณ์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของนักภาวนาต้องฝึกตนให้เกิดความเข้มแข็งภายใน 
ความนิ่งสงบและความสุข
เพื่อให้เห็นกายและจิตอย่างชัดเจน 
แล้วเราจะค้นพบด้วยตัวเองว่า 
ชีวิตเป็นเพียงกระแสของปรากฏการณ์
โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
นี้คือหนทางสู่ความหลุดพ้น
ตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา