สติสัมปชัญญะต้องประพฤติตลอดในชีวิต



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่รู้ธรรมเห็นธรรม ก็เพราะมัวแต่วิ่งตามตัณหา



การที่เราไม่รู้ธรรมเห็นธรรม ก็เพราะเรามัวแต่วิ่งตามตัณหา
ซึ่งเป็นความอยากที่มาคอยสั่งการอยู่ภายนอกกาย
ให้เราปฏิบัติตามโดยไม่รู้ตัว
จึงทำให้เห็นแต่ธรรมนอก
คือของปลอมจอมหลอกลวง
ให้เราต้องหลงอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีโอกาสจะได้เห็นตัวจริงสักที

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


น้ำเสียนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิดดอก



น้ำเสียนั้นเราไม่จำเป็นต้องวิดดอก 
เพียงแค่ทดน้ำดีเข้าไปมากๆ 
มันก็จะไปไล่น้ำเสียเอง 
นิสัยไม่ดีก็เช่นกัน 
เพียงแต่เพิ่มกำลังให้จิตใจใฝ่ดีเท่านั้น 
มันก็จะไปกำจัดนิสัยไม่ดีเอง 

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สิ่งที่จะพัฒนาให้แก่กล้าคือเรื่องพื้นๆ



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าเริ่มต้นด้วยสติสัมปชัญญะ จะไม่ออกนอกทาง



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เลิกมีเรา เลิกมีทุกข์




เมื่อใดเราคิดว่าเรามีตัวตน 
เราจึงเป็นผู้รับสมอ้างในทุกข์ 
ทำลายความเห็นว่ามีเราเสีย 
ย่อมไม่มีใครรับสมอ้างในทุกข์ 
นั่นย่อมไม่มีทั้งเรา ทั้งทุกข์ 

สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เราพึ่งเริ่มปฏิบัติ ก็ช่างหัวมันเสียบ้าง



ความฟุ้งซ่าน มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น
จึงจะละได้ 
ความโกรธ ความขุ่นเคืองความกำหนัดยินดี 
มีแต่พระอนาคามีเท่านั้น จึงจะละได้ 
เราพึ่งเริ่มปฏิบัติ ถ้ามันจะมีราคะ
จะมีความฟุ้งอยู่บ้าง ก็ช่างหัวมันเสียบ้าง


พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา



ผู้มีสติ จะลิ้มรสชาติได้ละเอียดขึ้น



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติจะมีกำลังต่อสู้กับกายอ่อนแอ



กายที่อ่อนแอกำลังที่จะหมดแรง
ความคร่ำคร่าแห่งกายนี้มันไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนจีรังอะไรนัก
แต่สติที่เราได้เจริญ ได้ภาวนาเอาไว้นั้น
ย่อมมีพลังที่จะต่อสู้กับความอ่อนแอแห่งกายนี้
กายไม่ปกติ แต่จิตนั้นปกติ
แห่งปล่อยและวาง เท่านั้นพอ

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พอเรามีความยินดี-ยินร้ายขึ้นมา ก็จะมีตัวตนขึ้นมารับ



พอเรามีความยินดี-ยินร้ายขึ้นมา ก็จะมีตัวตนขึ้นมารับ
ว่าถูกใจเรา เราชอบ มันไม่ถูกใจเรา เราเกลียดมัน
พอมีตัวตนขึ้นมารับกระทบ มาเป็นเจ้าของเรื่องแล้ว
จากนี้ปัญหาก็เกิดขึ้น คือมีตัวตน ที่จะได้ จะเอา 
จะเสีย จะทำลาย อะไรต่างๆ มากมาย 
แล้วปัญหาทั้งหลายก็ตามมา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

มีเพียงทุกข์ที่เกิดและดับ


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ที่ว่าสุขๆ นั้น เพราะมัวเมาในความทุกข์



คนเราที่เกิดมาในพื้นปฐพีนี้ทั้งหมด 
ที่จะหาความสุขไม่มีเลย 
พระองค์ตรัสว่า "ทุฆราวาสํ" 
เป็นฆราวาสก็เป็นทุกข์ 
"ทุปพพชิตํ" เป็นพระก็เป็นทุกข์ 
ที่ว่าสุขๆ นั้น เพราะมัวเมาในความทุกข์ต่างหาก 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราไม่รู้จักความจริง ไม่ยอมรับความจริง



ถ้าเรารู้จักความจริงของชีวิต 
แล้วดำรงชีวิตสอดคล้องอยู่กับความจริง 
ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น
แต่เราไม่รู้จักความจริง ไม่ยอมรับความจริง
เราพยายามจะดำรงชีวิตที่ฝืนความจริง 
ความทุกข์ถึงได้เกิด 
เช่น แก่ ความแก่เป็นธรรมดา
เราไม่อยากแก่นี่ เราทุกข์นะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่จมกับทุกข์ ไม่เพลินสุข



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้ตัว ไว้อย่าให้กิเลสเกิด



รู้ตัว ไว้อย่าให้กิเลสเกิด, 
ต่อเนื่อง เถิดเกิดญาณปัญญาได้,
จริงจัง แท้ต้องแก้ทุกข์ได้เร็วไว, 
จริงใจ ไว้ได้สุขไร้ทุกข์เอย.

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส 
(ส.มหาปัญโญภิกขุ)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าไม่ยึด ก็เกิด-ดับ ผ่านไป ไม่มีใครทุกข์



ความจริงจิตมีลักษณะเกิด-ดับอยู่ทุกขณะ
ถ้าหลงเข้าไปยึดขณะหนึ่งแห่งปรากฏการณ์
แล้วปรุงชอบ ชัง จึงทุกข์
ถ้าไม่ยึด ก็เกิด-ดับ ผ่านไป
ไม่มีใครทุกข์..

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หนทางอันไม่ตายยังเปิดอยู่เสมอ


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุขของพระนิพพาน คือสิ่งที่วิเศษที่พระศาสนามอบให้เรา



สุขของพระนิพพาน สุขของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ 
ผู้ปราศจากกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว 
เป็นสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลย 
มีความสุขตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
ตลอดไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่า “ตลอดอนันตกาล”
นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่พระศาสนา
จะมอบให้แก่เราได้

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เพราะต้องการชนะ จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป



เพราะต้องการชนะ 
จึงพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป ...
เพราะจมอยู่กับความอยากรู้
รู้..จึงไม่เคยเกิดขึ้น

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่เพลินในสุข ไม่ผลักไสทุกข์



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิ



ผู้ที่ต้องการละสักกายทิฏฐิ
จงมองความไม่เที่ยงของชีวิต 
ระลึกถึงความตายให้มาก
เมื่อใดจิตหมดศรัทธาในสังขาร
แต่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย
ความรู้สึกเช่นนี้เกิดอย่างยิ่งยวด
ย่อมนำพาจิตของผู้นั้น
ออกจากโคตรปุถุชนได้

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ตาในทำให้ใจสว่าง



ตาเนื้อหลอกใจ ตาในทำให้ใจสว่าง 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ใช่ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก



จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้เห็นเฉยๆ ไม่ใช่ให้ดับ



บางคนเนี่ย!..เวลาเจริญสติในชีวิตประจำวัน
จะมีปัญหาว่า..เห็นความโกรธแล้ว..ความโกรธไม่ดับ!
แล้วก็พยายามหาวิธี..ทำยังไง..ให้มันดับ..?
จริงๆ แล้ว การเจริญสติที่ถูกต้องเนี่ย
ให้เห็นเฉยๆ ไม่ใช่ให้ดับ
ดูให้มันเห็น..ไม่ใช่ดูให้มันหาย! เข้าใจมั้ย?

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วางไม่ได้ก็ไม่ต้องวาง


วางไม่ได้ก็ไม่ต้องวาง 
แค่ดูลมหายใจเข้า-ออก ก็พอ 
เดี๋ยวมันก็วางเอง ไม่ต้องอยากให้มันวาง 
ยิ่งอยากวางมันยิ่งยึด รู้ลมหายใจ พอ

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา