เวลาภาวนา ไม่มีตัวตน แต่ความรู้ไม่ว่างเวลาภาวนา ต้องไม่มีตัวไม่มีตน 
ไม่มีอะไร เป็นอาการว่างไปหมด 
แต่ความรู้ไม่ว่าง
ให้ย้อนเข้ามาพิจารณาธรรมะว่า 
เราตกอยู่ในกองทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ...
เราเป็นผู้รู้ผู้เดียว 
แม้ที่สุดก็ไม่มีเราในรู้นั้น 
ไม่ยึดมั่นยึดถืออะไรอีก 
วางหมด มันเบา ไม่หนักแล้ว

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

จงมีเมตตา "จิต" ตนจิตใจของเรา จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้ส่งออกไปเบียดเบียนผู้อื่นเลย
จิตใจของเรา จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้ส่งออกไปลักเล็กขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นเลย
จิตใจของเรา จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด ...
อย่าได้ส่งออกไปเสียดสีกับร่างกายผู้อื่นเลย
จิตใจของเรา จงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้ส่งออกไปทำในสิ่งที่ผิดศีลเลย
นี้แหละการมีเมตตาตน...
ผู้มีเมตตาจิตตน ด้วยสติบารมี ด้วยสมาธิบารมี ย่อมอยู่ได้ดี

หลวงพ่อไม อินทสิริ

ฝึกฝนดูใจ ได้เห็นธรรม          เมื่อพวกเรายืน เดิน นั่ง นอน ฝึกฝนอบรมดูจิตดูใจของเราอย่างนี้ เราก็ใกล้จะได้เห็นธรรมะ เพราะธรรมะนี้ไม่ได้อยู่ไกล ธรรมะนี้เปิดเผยอยู่แล้ว รูปนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าใจของเรานี้มีปัญญาเมื่อไร ก็จะเห็นเมื่อนั้น ไม่ใช่เราจะเห็นธรรมะที่ไหน เห็นที่ใจนี่เอง

                                                                                                พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

เมื่อมีสติ เราจะเห็นตัวเราตามที่เป็นจริงเมื่อมีสติ เราจะเห็นตัวเราตามที่เป็นจริง โดยไม่โกหกตัวเอง 
เห็นความเห็นแก่ตัว ความทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ 
เห็นว่าเราทำให้คนอื่นเจ็บปวดบ้าง โกหกตัวเองบ้าง 
สติจึงก่อให้เกิดปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิต 
ผู้ที่เจริญสติอย่างบริบูรณ...
จะเป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก 
หลุดพ้นจากความอ่อนแอของมนุษย์ 
มีใจมั่นคง ไม่โลเล

พระคันธสาราภิวงศ์ วัดท่ามะโอ