อะไรๆ เกิดขึ้นก็ดูอย่างเดียว


เวทนาสอนให้เรารู้ สอนให้เราฉลาด
สอนให้เราเห็นเวทนา ไม่ใช่สอนให้เราเป็นเวทนา
ความคิดสอนให้เราเห็นความคิด
ไม่ใช่ความคิดสอนให้เราเป็นผู้คิด
ความคิดกับตัวรู้เป็นคนละอัน
เวทนากับตัวรู้ก็เป็นคนละอัน
เราก็มาตั้งภาวะที่เห็นเอาไว้อยู่เสมอ
จะได้มีหลัก มันจะมีหลัก มีจุดยืน
ถ้าได้หลักแล้ว ก็ง่ายแล้วล่ะ ง่ายมาก ไม่สับสน
อะไรๆ เกิดขึ้นก็ดูอย่างเดียว
จะหลุดพ้นทุกอย่าง

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

จากหนังสือ เปลี่ยนหลง เป็นรู้

Image by zapCulture from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

อย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไร หรือเป็นอะไร


เราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเพื่ออะไร 
เราปฏิบัติเพื่ออยากเอา 
อยากเด่นไหม หลวงพ่อ (ชา สุภัทโท) 
ท่านก็สอนเสมอว่า 
อย่าไปปฏิบัติ เพื่อจะได้อะไร 
อย่าเป็นพระพุทธเจ้า 
อย่าเป็นพระอรหันต์ 
อย่าเป็นพระอนาคามี 
อย่าเป็นพระสกทาคามี 
อย่าเป็นพระโสดาบัน 
อย่าเป็นอะไรเลย เป็นแล้วมันจะทุกข์ 
อย่าเป็นอะไรเลย สบาย
ความสบายมันอยู่ตรงที่
เราไม่ต้องเป็นอะไร เราไม่ต้องเอาอะไร
อย่าไปปฏิบัติเพื่อจะเป็นเพื่อจะเอา 
เพราะจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นการพายเรือในอ่าง
ขอให้เรามีความพอใจในความจริง 
มุ่งเพื่อเห็นความจริง 
ปฏิบัติเพื่อความจริง 
ให้ทานด้วยความจริงใจ 
รักษาศีลด้วยความจริงใจ 
ภาวนาด้วยความจริงใจ
เพื่อความจริง มุ่งความจริง
.
พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
จากหนังสือชาวพุทธหรือชาวพูด 
รวมคติธรรมของท่านพระอาจารย์ชยสาโร หน้าที่ ๗๐

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา