คนเรามีความสุขมากที่สุดเมื่อเข้าถึงธรรม
คนเราจะมีความสุขมากที่สุดก็ต่อเมื่อทำตัวเองให้เข้าถึงธรรม 
ถ้าทุกคนปฏิบัติธรรมก็จะเห็นจิตใจของตัวเอง 
แต่ถ้าเอาแต่ใจตัวเอง ทุกคนก็จะไม่เห็นจิตใจและไม่ได้สิ่งที่ถูกใจ 

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การภาวนา เบื้องต้นจะต้องให้เห็นใจของตน
.. การภาวนา “เบื้องต้นจะต้องให้เห็นใจของตนเสียก่อน” 
พวกเราจะต้องฝึกหัดใจ 
ถ้าไม่เห็นใจก็ไม่ทราบว่าจะไปฝึกหัดตรงไหน ฝึกหัดจิตกำหนดจิต 
คือว่า “มีสติไปกำหนดจิตที่มันคิดมันนึกนั่นแหละ”
เอาตรงนั้นให้เห็นเสียก่อน เห็นจิตเสียก่อน 
เราจะต้องควบคุมดูแลรักษาตลอดเวลา 
คิดนึกสิ่งใดก็ให้เห็นจิตนั่นแหละมันคิด..

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็นขันธ์ 5 เป็นทุกข์ เป็นสัมมาทิฐิ
ถ้าเราเห็นขันธ์ 5 เป็นทุกข์ เป็นของว่างเปล่า
เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาจริงๆ 
เราจะรักคนอื่น เราจะมีพรหมวิหาร เราจะเมตตา 
เราจะเห็นผู้อื่นเสมอกับเรา เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเรา 
สอง เราจะเห็นเลยว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นว่างเปล่าจากตัวตน 
เราจะไม่ไปยึดถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ชัดเจน 
นี่เขาเรียกว่า เรามีสัมมาทิฐิ


พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา