พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อ...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ
มิใช่เพื่อหลอกลวงคน มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ
มิใช่เพื่ออานิสงส์ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ
มิใช่มุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้
ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ
เพื่อสังวระ คือความสำรวม
เพื่อปหานะ คือความละ
เพื่อวิราคะ คือความคลายกำหนัดยินดี
เพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราได้บรรลุนี้ ลึกซึ้งเห็นได้ยาก
รู้ตามได้ยาก สงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คิดเอา
หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการคาดเดา แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอรู้ได้

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน