จะทำอะไร ให้รู้สึกไปเรื่อยๆ


พวกเราจำไว้นะ !! สมาธิไม่ได้ช่วยละกิเลส 
สมาธิช่วยข่มกิเลสได้ชั่วคราว
แต่การที่เราเจริญสติ เจริญปัญญาอย่างแท้จริง
รู้รูป รู้นาม อย่างแท้จริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น
เป็น ผู้รู้ ผู้ดู จิตตั้งมั่นขึ้นมา 
จิตไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิด
แล้วก็รู้กาย รู้ใจ ตามที่เขาเป็น ไม่ใช่เพ่งกาย เพ่งใจด้วย
ทำได้อย่างนี้ไม่นาน จิตจะพ้นอำนาจของกิเลสไปได้เป็นลำดับๆ
..
จะทำอะไร ให้รู้สึกไปเรื่อยๆ ฝึกรู้สึกกาย รู้สึกใจไป
แล้วมรรค ผล นิพพาน จะอยู่ใกล้ๆ ไม่ไกลหรอก
รู้สึกตัวไว้ !!
ตราบใดที่ยังมีผู้รู้สึกกาย รู้สึกใจ เนืองๆ อยู่อย่างนี้
โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ จำไว้นะ !!

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Cr. Fb.Pakapol Pongsura

Image by niekverlaan from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาศีล สมาธิ ปัญญา คือสมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์


ศีล สมาธิ ปัญญา คือสมรรถนะ หรือคุณภาพของจิตมนุษย์
ปัญญา คือการรู้แจ้งเห็นจริง แก้ปัญหาได้ ปล่อยวางได้
แต่นั่นก็เพราะมีสมาธิ คือจิตตั้งมั่น  
ไม่หวั่นไหวต่อผัสสะ ธรรมารมณ์ต่างๆ
และที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้
นั่นก็เพราะมีศีล คือความปกติ ไม่เผลอ
ในทางกลับกัน ไม่เผลอจึงตั้งมั่น
และเพราะตั้งมั่น
จึงทำให้เกิดการหยั่งรู้และเข้าใจ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by EvgeniT from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาสัมมาวายามะเป็นไฉน


สัมมาวายามะเป็นไฉน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดฉันทะพยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว้ ตั้งจิตไว้ 
เพื่อมิให้อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น 
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด บังเกิดขึ้น 
เพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหาย เจริญยิ่ง 
ไพบูลย์ มีขึ้น เต็มเปี่ยม แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้ว 
อันนี้เรียกว่า สัมมาวายามะ ฯ

ทีฆนิกาย มหาวรรค

Image by steinchen from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา