จิตใจที่ว่างเปล่าเป็นบุญยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย
การทำจิตใจให้ว่างเปล่า 
เพื่อตามรู้ตามดู กิเลสทั้งหลาย 
จึงชื่อว่าเป็นบุญ หรือการเข้าถึงความว่างเปล่า 
ด้วยสติรู้เข้าไป จนถึงจุดหมาย 
ย่อมเป็นบุญยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย 
จิตใจที่ว่างเปล่าเป็นบุญยิ่งกว่าบุญทั้งหลาย


หลวงปู่ดาบส สุมโน

จิตเป็นอิสระจากอารมณ์ คือการปฏิบัติที่ถูกต้อง
การปฏิบัติอันใดที่จิตสามารถเพิกถอนตนเอง
ออกจากอารมณ์ทั้งหมด 
เป็นจิตอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่ออารมณ์ทั้งหมด
ได้โดยถาวรตลอดไป 
ไม่ใช่เป็นอิสระเวลาใดเวลาหนึ่ง 
แต่เป็นอิสระยืนนานตลอดไปได้ 
คนนั้นถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้อง


พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

พาใจออกจากการคิดถึงคนอื่นเมื่อเราต้องการจะพรากใจของเราออกจากการคิดถึงคนอื่น 
ก็ต้องพาใจมาไว้ที่ตัวเรา...แล้ว * ตัวเรา * นี้คืออะไร 
ตัวเรานั้นมีอยู่สองส่วน ก็คือ กาย กับ ใจ 
การคิดถึงตัวเองก็คือการคิดถึงกายและคิดถึงความรู้สึกของเรานั่นเอง
การคิดถึงกาย ก็คือ การตั้งใจเฝ้าสังเกตกายตามความเป็นจริง
ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่ และอยู่ในอิริยาบถไหน 
ส่วนการคิดถึงความรู้สึก ก็คือ การเฝ้าสังเกตความรู้สึกในใจของเรา
ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไรอยู่ 
เมื่อสังเกตได้ ใจก็จะอยู่กับตัวมันเอง 
เพราะไม่มีเวลาให้ใจไปคิดถึงคนอื่น 
ความกังวล หงุดหงิด รำคาญใจ จึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้น


พระอาจารย์มานพ อุปสโม