วิปัสสนาต้องอาศัยปัญญา ดูให้เห็นความเป็นจริงของโลกการทำวิปัสสนาต้องอาศัยปัญญา 
มาดูให้เห็นความเป็นจริงของโลก 
เช่น เมื่อเกิดทุกข์ก็ดูมันไปเฉยๆ 
อย่าไปละ อย่าไปปรุงมัน 
ดูจนให้เห็นก้อนทุกข์ ว่าทุกข์ไม่ใช่ตน 
เมื่อเห็นว่าทุกข์ไม่ใช่ตน
ให้ดูต่อไปจนเห็นอุปาทาน 
ว่าไม่ใช่จิต ไม่ใช่ตน 
เมื่อเห็นอย่างนี้ 
อวิชชาของปุถุชนก็ดับ 

หลวงปู่เจือ สุภโร

อริยบุคคลไม่ผิดแปลกจากคนสามัญธรรมดา          “...อย่าพยายามทึกทักเอาเองตามความรู้สึกของตนว่าพระอริยบุคคลไม่ว่าในลำดับใด เป็นบุคคลที่มีอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดาสามัญ ท่านก็มีอะไรทุกอย่างเหมือนๆ กับคนธรรมดาสามัญ ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือถ้าจะว่าให้ถูก ท่านเสียอีกเป็นธรรมดาสามัญ ปุถุชนต่างหากที่มีอะไรผิดธรรมดา วิปริตไปด้วยการปรุงของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ พระอรหันต์ท่านเป็นปกติธรรมดา พ้นจากการปรุงแต่ง จึงอยู่อย่างไม่มีทุกข์...”

                                                                                                 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ย่อมรู้ตามความเป็นจริง

ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร 
พึงเจริญสมาธิ ให้เกิดมีขึ้นในสันดาน 
เมื่อจิตตั้งมั่น เป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง

หลวงปู่ครูบาพรหมา พรหมจกฺโก