เพียงแต่รู้ เฝ้าดู เฝ้าเห็นขอให้ตั้งใจให้ดี มีสติทุกเมื่อ ทุกขณะจิต 
เพียงแต่รู้ เฝ้าดู เฝ้าเห็น 
กายกับใจเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัย 
เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น 
เป็นเพียงก้อนทุกข์ ก้อนธาตุ เท่านั้น 
ไม่ควรไปให้ราคาตัวเอง
และวัตถุธาตุสิ่งใด 
ไม่ควรมั่นหมายผูกพันกับสิ่งใดในโลก

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

กามทั้งหลายมีทุกข์มาก มีความสุขน้อยกามทั้งหลายมีทุกข์มาก มีความสุขน้อย 
ทุกข์จะน้อยกว่ากามไปไม่มี 
ผู้ใดชอบเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ละรูปที่น่ารัก ละมูลเหตุแห่งทุกข์
เทวดาและมนุษย์จำนวนมาก
พากันเพลิดเพลินยึดติดในรูปที่น่ารัก
จึงระทมทุกข์ เสื่อมหมดสิ้น
ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุราช
แต่คนเหล่าใดไม่ประมาท
ทั้งกลางวันและกลางคืน...
ละรูปที่น่ารักได้
คนเหล่านั้นย่อมขุดขึ้นได้ ซึ่งมูลเหตุแห่งทุกข์
ที่เป็นเหยื่อของมัจจุราช และที่ล่วงพ้นไปยาก

พุทธอุทาน