ขณะแห่งปัจจุบันคือขณะแห่งการตื่นรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้...ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้
มีแต่การทำให้เกิดสติบ่อยที่สุดจนถี่ยิบ
จะรู้สึกเหมือนมีความต่อเนื่องเอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน)ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน) 
หัดหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกทีละน้อย
ทำบ่อยๆ เมื่อมีสติรู้ตัว เพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดชีวิต
จงใช้ลมหายใจให้มีคุณค่าสูงสุดถึงการฟอกจิตวิญญาณ
ไม่นานเลย ใจจะเบา เย็น สงบ และมีพลัง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การละความยึดถืออารมณ์จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิตปัญญาสูงสุดคือ จิตเห็นจิต
พอเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญหา ไม่ต้องรู้อะไรอีก
ให้รู้จิตเห็นจิต ไม่ใช่ของต่ำๆนะ
มันเป็นอริยมรรค สำหรับตัดสมุทัยทั้งหมด
ดั่งที่พูดว่า ..
จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย ผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข์
จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค ผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ
เหตุของนิโรธก็คือ ตัวอริยมรรคนี้เอง
จิตดูจิต ก็คือ ตั้งจิตกับสตินี้เอง
จิตกับรู้เป็นของสิ่งเดียวกัน ไม่แตกต่างกันเลย

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆการปฏิบัติธรรม ให้ทำเล่นๆ 
ทำด้วยความผ่อนคลาย แต่ต่อเนื่อง
การเดินจงกรม เหมือนเดินช็อปปิ้ง 
การยกมือสร้างจังหวะ
เหมือนการปัดยุง 
ฟังธรรม เหมือนฟังเพลง 
คุยกับใครเหมือนคุยกับเพื่อน
แต่เราทำด้วยความรู้สึกตัว 
ชีวิตเราจะผ่อนคลายมาก ไม่เครียด

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ต้องมีความอดทนและปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนส่วนมาก กระหายต่อคำยกย่องชมเชยคนส่วนมาก กระหายต่อคำยกย่องชมเชย 
หรือนิยมสรรเสริญ แต่ตามความเป็นจริงแล้ว 
สำหรับคนใจสูงแล้ว คำนิยมยกย่องเหล่านั้น
มีค่าน้อยเหลือเกิน

ถ้าเรายังไม่รู้สึกเหนื่อยหน่าย
ต่อการยกย่องชมเชยแล้ว 
เราจะไปสู่แสงสว่างได้อย่างไร

การกลัวเสียงติ
กับความกระหายต่อคำยกย่องย่อง
ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่เสมอ 

คือเรากระหายต่อการยกย่องมากเท่าใด 
เราย่อมเกรงกลัวต่อเสียงตำหนิติเตียนมากเท่านั้น 

เมื่อเรายังไม่สิ้นกิเลส ควรตระหนักอยู่เสมอว่า
คำสรรเสริญเยินยอใดๆ ที่เราได้รับนั้นเป็นสิ่งน่ากลัว

เพราะจะทำให้เราหลงตัวเอง 
และนำตนไปสู่อันตรายแห่งการปฏิบัติธรรม
เราควรลดตัวเองให้เหลือศูนย์ เพื่อให้ไม่มีอหังการ
ซึ่งเป็นเสมือนม่านทึบที่มาบดบังแสงสว่างไว้
และเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของเรา 
การไม่อหังการหรืออัสมิมานะนั้น 
พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นบรมสุข

อ.วศิน อินทสระ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ใจไม่ส่งออก ทุกข์ดับใจที่ไม่ส่งออกนอก..มันไม่มีวิตก
แต่ใช่ว่ามันจะไม่แวบคิด 
แค่ระยะเวลาที่แวบคิดมันสั้น 
มันจึงมีสภาพแค่รู้....รู้ และ ละ
สำรวมลงที่ฐานในปัจจุบัน
...ลมบ้าง ... อิริยาบถบ้าง
เหตุแห่งทุกข์จึงดับ

ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการเจริญสติปัฏฐานคือการปลุกความรู้สึกตัว
ให้ตื่นขึ้นมาควบคุมความปราดเปรียวของความคิดไว้
และใช้มันในทางสร้างสรรค์สิ่งดีงาม 
ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดความคิด เราหยุดไม่ได้ 
ความคิดเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ตามมันมานั้นเราต้องระวัง 
เช่นเท้าที่สะอาด พอไปย่ำโคลน ไม่ใช่ไปตัดเท้าทิ้ง 
แต่ต้องระวังอย่าให้เท้าเปื้อน 
ดังนั้นเราจึงต้องระวังไม่ติดยึดในความคิด 
ไม่พลัดไปในกระแสของความคิด 
เหมือนคนที่ยืนบนฝั่งเฝ้าพินิจกระแสน้ำ 
คือฝั่งแห่งความรู้สึกตัว เราจะรู้จักจิตใจของเราตลอดเวลา


ท่านเขมานันทะ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการรู้ตามจริง มีสติสัมปชัญญะเป็นองค์ประกอบจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การออกจากทุกข์ ไม่ใช่เอาทุกข์ออกการจะออกจากทุกข์ ..
ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปเอาทุกข์ออก!
การพยายามไปเอาทุกข์ออก 
กลับจะเป็นการไป เพิ่มทุกข์ใหม่ ขึ้นมา
ทุกข์ คือสัจจะแห่งความจริง
เขาเพียงแค่มาแสดงความจริง ให้รู้ ให้ดู ..
เราจะปฏิเสธเขาได้อย่างไร ??
ท่านจึงแนะให้อยู่กับทุกข์
เรียนรู้ที่จะยอมรับ แต่ไม่ยินดีต้อนรับ!!!
เราจะไม่ปฏิเสธเขา 
แต่จงกลับมาสังเกตที่ความรู้สึกในจิตใจ
มีความพอใจ ความไม่พอใจ 
มีนันทิ ราคะใด เป็นปัจจัย
~ ไม่เสพ ไม่ต้าน ไม่ขืน ~
มี อาตาปี สัมปชาโน สติมา 
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เป็นที่ตั้ง
มีทุกข์เป็นเพื่อน .. เป็นเพื่อนทุกข์
ดูมา ~ ดูไป 
กุศลจะค่อยๆเกิดขึ้น จน จิตตั้งมั่น 
จะ "เห็น" ว่า .. ความทุกข์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
จิตผู้รู้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ความทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
เมื่อหมดเหตุ หมดปัจจัย .. เขาก็ดับ!!!
ต่อให้ไม่ไปดับทุกข์ .. 
ทุกข์ เค้าก็ดับของเค้าเอง
เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้
ไม่มีสิ่งใดที่เกิด แล้วไม่ดับ!
ทุกทุก การเกิด
จ ะ นำ ไ ป สู่ ก า ร ดั บ เ ส ม อ . . .

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
จาก Fb.Lovely Ole

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การฝึกสมาธิ ไม่ใช่เพื่อหนีความทุกข์การนั่งฝึกสมาธิ
ไม่ใช่เพื่อจะหนีจากความทุกข์ 
แต่เพื่อจะสะสมและเพื่อจะสร้างพลังจิต
ที่จะได้เผชิญหน้ากับความทุกข์
และปล่อยวางเหตุของความทุกข์ 
คือความยึดมั่นต่างๆ 
หรือความคิดผิดต่างๆ  
ถ้าจิตใจยังไม่มีพลังพอ ก็ทำไม่ได้..

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้เท่า แต่ไม่เข้าไปเป็นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสำคัญของความเงียบ**ความสำคัญของความเงียบ**
..การรับรู้อย่างแท้จริงที่ว่านี้ จะเกิดได้จากความเงียบเท่านั้น
ดังนั้นในเช้านี้ เราจะใช้เวลานั่งสมาธิกันมากสักหน่อย 
ในระหว่างนั่งปฏิบัติ ทุกคนจะได้ยินเสียงของหลวงพ่อเสียเป็นส่วนใหญ่
แต่มันจะไม่เป็นการรบกวนความเงียบใดๆ

"ความเงียบนี้มีอยู่แล้วในตัวเราแต่ละคน"
แต่ปัญหาคือ พวกเราส่วนมากยุ่งอยู่กับชีวิตประจำวัน 
หรือที่เรียกกันว่าการใช้ชีวิตของเรา จนกระทั่งไม่ได้ยินความเงียบ 
ทำให้เราไม่มีสัญชาตญาณของการรับรู้ได้อีกต่อไป
เห็นได้ชัดว่า "เมื่อมีความเงียบไม่เพียงพอ โอกาสเข้าถึงการรับรู้นี้ก็ไม่มี"
เมื่อขาดสัญชาตญานในการรับรู้ 
ก็ยิ่งทำให้การรู้แจ้งระหว่างความจริงและความไม่จริงแทบจะเป็นไปไม่ได้
และนี่คือสาเหตุที่ทำไมการโฆษณาขายสินค้าต่างๆ จึงเป็นเรื่องง่าย 
ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันผสมน้ำตาล แชมพูที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสมหลัก 
หรือแม้แต่อาหารว่างที่เต็มไปด้วยสารพิษ 
เราซื้อขยะเหล่านี้ เพราะเราเป็นเหยื่อที่หลงกลได้ง่าย
ชีวิตเราเดินตามเสียงซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนมาก 
เป็นการง่ายที่จะหลอกลวงคนที่สลึมสลือหรือไม่มีสติเต็มที่
พวกคนที่ทำการตลาดเพียงแค่แนะว่า 
เราจะไม่มีความสุขหรือพึงพอใจ
จนกว่าเราจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาไปใช้ พวกเราก็หลงเชื่อแล้ว

พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ศีลตัดทอนกำลังของกิเลสจงฝึกจิตฝึกใจ อาศัยความอดทนงดเว้นด้วยเจตนา 
ในเมื่อโลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นมา 
เราไม่สนองความต้องการของมัน 
เราเอาศีลมาเป็นเครื่องสกัดกั้นเอาไว้ 
ก็ได้ชื่อว่าเป็นการขจัดกิเลสส่วนหยาบๆ 
ที่จะพึงล่วงเกินด้วยกาย ด้วยวาจา 
เมื่อเรางดเว้นกิเลสหยาบๆ 
ด้วยกาย ด้วยวาจา ได้โดยเด็ดขาด 
จนกระทั่งเจตนาความตั้งใจจะงดเว้นกลายเป็นเรื่องคล่องตัว 
จนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะงดเว้นโทษนั้น ๆ
แต่เพราะอาศัยการงดเว้นที่คล่องตัวชำนิชำนาญจนเป็นนิสัย 
ทำให้เกิดพลังงาน ให้จิตมีความดูดดื่มในความดี 
มีแนวโน้มไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล จนเป็นนิสัยฝังลึกลงไปในจิต 
เจตนาที่จะงดเว้นโทษนั้น ๆ ได้เป็นไปเองโดยอัตโนมัติ 
ได้ชื่อว่าเป็นการตัดทอนกำลังของกิเลส 
หรือหักปีกหักหางของกิเลสให้มันอยู่ 
แม้ว่ามันจะยังอยู่ในจิตใจ แต่เราไม่ทำอะไรตามคำสั่งหรือคำบงการของมัน 
ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้พยายามที่จะขจัดโทษอย่างหยาบ
ที่จะล่วงเกินด้วยอำนาจของกิเลส ด้วยอำนาจแห่งศีล 
อันนี้คือข้อปฏิบัติ จุดประสงค์ของการสมาทานศีล 
กิเลสโลภ โกรธ หลง ที่มีอยู่ในจิตของเรานั่น 
เราจะตั้งใจละเอา ๆ ๆ นั่น มันละไม่ได้

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความเป็นพุทธแท้คือการตระหนักรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดูความพอใจและความไม่พอใจ เข้าถึงความเป็นกลางได้ ความพอใจเกิดขึ้น ความไม่พอใจเกิดขึ้น 
เห็นความพอใจเป็นเรื่องธรรมดา 
เห็นความไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดา 
ดูความพอใจและดูความไม่พอใจบ่อยๆ เข้า 
แล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นกลางได้ 
ก็คือไม่แทรกแซงทั้งความพอใจ 
และไม่แทรกแซงทั้งความไม่พอใจ 
นี้คือการเข้าไปรักษาใจให้อยู่ด้วยความเป็นกลางๆ 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การทำวิปัสสนา เป็นการตัดวิบากกรรมเก่าไปเรื่อยๆการทำวิปัสสนา
เป็นการตัดวิบากกรรมเก่าไปเรื่อยๆ
ใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆ
วิปัสสนาชำระสะสางเรื่องกรรมได้เร็วที่สุด
เหมือนเราเป็นหนี้เขาสักล้านหนึ่ง
เราไปค้าขายลงทุนได้กำไรทีละหลายล้าน
หนี้แค่ล้านเดียวเรื่องเล็กมาก
เรื่องที่เราก่อกรรมทำเข็ญมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม
ถ้าเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติวิปัสสนา
เหมือนได้มาทำยอดของบุญ
วิปัสสนาเปรียบเหมือนทำการค้าได้กำไรสูง
ทำให้มีเงินไปชำระหนี้เวรกรรมต่างๆ
ที่บรรพบุรุษสร้างมา
บุญที่เกิดจากวิปัสสนาจึงเป็นบุญที่สูงสุด
สามารถชำระหนี้กรรมให้ตนเองและบรรพบุรุษได้..


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ผู้ศึกษาธรรมต้องระวังจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หลักสำคัญในการเรียนรู้ธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าเห็นชัดว่ามันเป็นของเกิด จิตมันตื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตเกี่ยวข้องกับธรรม 
ธรรมก็คือของเกิดมาดับ 
ธรรมก็คือของเกิดมาตาย 
รูปหรือนาม ก็เกิดมาตาย 
เกิดมาตายไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเป็นสาระ
ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นแก่นสาร มีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้น
ถ้าเราเห็นชัดว่ามันเป็นของเกิด จิตมันตื่น 
มันถอนตัวออกทันที ทำไมจึงตื่น ทำไมจึงถอนตัว 
เพราะของที่ต้องเกิดนั้นเป็นของที่ต้องดับอยู่แล้ว
ดูแลห่วงแหนขนาดไหนก็ช่างเถอะ มันตายไปทุกขณะ 
ตายแล้วก็เน่าก็เปื่อยก็ทิ้งกันไป 
มันเกิดมาเน่ามาเปื่อย หาประมาณมิได้

หลวงปู่แบน ธนากโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พุทธศาสนามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง..พระพุทธศาสนามิใช่มองโลกและชีวิตในแง่ร้าย 
แต่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง 
พระพุทธศาสนาก็สอนให้เผชิญหน้ากับความทุกข์นั้น ไม่เลี่ยงหนี 
แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความรู้เท่าทัน 
และด้วยความรู้เท่าทันความทุกข์นั้นเอง 
จึงทำให้มีจิตใจปลอดโปร่งอิสระด้วยปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น
เข้าทำนองว่า ' รู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์ แต่มีชีวิตเป็นสุข ' 
หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้น 
รู้เท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขที่สมบูรณ์ ...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนตามความคิดของใครจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่ชอบทุกข์กาย จึงทุกข์ใจความทุกข์กาย
ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจ
จนกว่าจะไม่ชอบความทุกข์กาย
จึงทุกข์ใจ
หากไม่ปรุงความไม่ชอบขึ้นมา
มีเพียงทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ขอเพียงสักแต่ว่าให้รู้อารมณ์ของตนเอง..อย่าไปรบกับใคร 
ให้รบกับอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของตนเอง 
รบกับบุคคลอื่น ชนะก็ชนะเพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืนถาวร 
ต้องรบกับอารมณ์กิเลสของตนเอง โดยยึดหลักสังโยชน์เข้าไว้ 
ชนะให้ได้ตามนั้น ถ้าชนะได้ก็ชนะตลอดไป 
จีรังยั่งยืนถาวรเสมอ 
ขอเพียงสักแต่ว่าให้รู้อารมณ์ของตนเอง 
รบ ๑๐๐ ครั้งก็ชนะทั้ง ๑๐๐ ครา..

สมเด็จองค์ปฐม
ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่ม 7
รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ธรรมะเป็นไปเพื่อดับทุกข์เท่านั้นจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้เท่าทันคิด เป็นการปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิด
รู้เท่าทันในความคิดของเรา
นั่นแหละเป็นการปฏิบัติ
การปฏิบัติธรรมทั้งหมด..

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดับทุกข์ ดับขันธ์ ๕ ว่างจากกิเลส จะรู้สภาวะพระนิพพานนิพพานธาตุ คือ นิโรธธาตุ อันเดียวกัน 
มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้ในจิตเราท่านที่อยู่ในร่างกายที่สกปรกนี้ 
ทำจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้ทันทีทั้งๆ ที่ยังไม่ตาย 
นิพพานไม่ใช่มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก แต่อยู่เหนือโลกทั้งสิ้น 
มีอยู่ทั่วไป ถ้าจิตดับทุกข์ ดับขันธ์ ๕ ว่างจากกิเลส
จะรู้สภาวะพระนิพพานทันที 

นิโรธสัญญา คือทำจิตให้ว่างไม่มีอารมณ์ใดๆ ทั้งปวง คือเฉยๆ 
จิตจะสะอาดปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลก รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
จิตจะเข้าสู่ภาวะ ที่เป็นจิตพุทธะดั้งเดิม จิตประภัสสร
นิโรธสัญญา ทำจิตให้ว่างจากพันธะใดๆ ในโลก 
จะทำวิชชาให้สำเร็จด้วยฤทธิ์ก็ย่อมได้ เพราะจิตสงบทรงตัว 
แต่ท่านที่เจริญความว่างทางจิตแบบนี้ 
ท่านไม่ต้องการอิทธิฤทธิ์ใดๆ ความรู้พิเศษใดๆ อีก ทั้งสิ้น 
เพราะจิตท่านอิ่มด้วยความสุข สงบ สบาย สว่างสดใส 
ไม่ต้องการอะไรอีกต่อไป เป็นความสุขยอดเยี่ยม 
ไม่สามารถบรรยายเป็นตัวหนังสือได้

หลวงปู่ดาบส สุมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ใจเป็นกลาง จะเข้าใจธรรมตามลำดับจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปฏิเสธสภาวธรรมใดๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตามกำหนดรู้ 
ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธสภาวธรรมใดๆ
แม้แต่สภาวธรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นมา 
พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้กำหนดดูรู้ตามทั้งหมด 
เพราะว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งดีทั้งเสีย
ล้วนเป็นฐานให้สติเกิดได้ทั้งสิ้น..
ฉะนั้น เราพึงเข้าใจ อย่าไปรังเกียจเห็นว่าความฟุ้งไม่ดี 
เห็นเป็นของไม่ดีเกิดขึ้นมา ก็คิดจะขับไล่เขาอย่างเดียว 
จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เรามีหน้าที่กำหนดดูรู้ตาม 
ต้องวางใจเป็นกลาง

หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ไม่ใช่ให้กิเลสมานำหน้าอยู่เพราะชอบ ไปเพราะเกลียด
นั่นแหละ เราแพ้ใจตัวเอง
เมื่อสมควรอยู่ก็อยู่ เมื่อสมควรไปก็ไป ด้วยตัวเราเอง
ไม่ใช่ให้กิเลสมานำหน้าบีบคั้นเราทำตามที่มันบัญชา
อันนี้คือการปฏิบัติธรรม รู้เท่าทันจิต

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม 


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมะ ไม่ธรรมดาเพราะความปรุงแต่งจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปฝึกจัดสรรอารมณ์ฝึกเป็นผู้กำหนดรู้อารมณ์
อย่าไปฝึกจัดสรรอารมณ์
ปล่อยจิตเป็นธรรมชาติของจิต
แล้วเอาสติเฝ้ากำหนดรู้จิตที่เป็นไป
นี่แหละคือการฝึกจิต

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

วางใจ ไม่รับ แล้วมันก็ดับลงเองมันเข้ามาทางอายตนะ และ พุ่งเข้าสู่ใจ
วิธี คือ สติตั้งมั่น คอยดักจับสิ่งที่มาตกกระทบ
รู้เหตุ แล้ว วางใจ ไม่รับ 
แล้วมันก็ดับลงเอง..

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา