ให้รู้ตัว รู้เท่าทัน ไม่ใช่รู้ตามจิต
พระพุทธศาสนาสอนให้เราสำรวมจิต คือระวังจิต
เมื่อจิตมันจะคิดนึกอะไร ไม่ว่าดีหรือชั่ว
ให้รู้ตัวอยู่เสมอ ให้รู้เท่าทันมัน
มิใช่รู้ตามจิต รู้ตามจิตไม่มีวันจะตามทัน
เมื่อรู้เท่าทันมันแล้ว มันก็จะอยู่นิ่งเฉย
ไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง...
ไม่เป็นอดีต ไม่เป็นอนาคต
อยู่เป็นกลางเฉยๆ ไม่เป็นบุญเป็นบาป

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

ถ้าอยากสุข ต้องละความพอใจในกามคุณถ้าอยากประสบความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้น 
ต้องละอารมณ์คือรักใคร่พอใจในกามคุณ ๕ คือ 
ความพอใจในรูป ในเสียง ในกลิ่น 
ในรส ในสัมผัส อันเป็นเหยื่อล่อ
ให้ติดอยู่ในกองทุกข์ เสียให้หมดสิ้นไปจากใจ...
ความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้นก็จะฉายแสงออกมาให้ปรากฏเห็น
ตามสมควรแก่ความเพียร ที่ได้ทุ่มเทลงไปในทางที่ถูกที่ชอบ

หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ