จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง


อนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก 
เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวนะ
ในการสนองรับอารมณ์ เป็นสมุทัย 
ผลที่จิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหว เป็นทุกข์ 
จิตส่งออกนอกนะไม่กระเพื่อมหวั่นไหว 
มีความรู้สึกตัวอยู่เป็นวิหารธรรม 
ไม่ทุกข์หรอกนะ..
คำว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายถึงอะไร 
เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิต 
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง 
เห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์
 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by BkrmadtyaKarki from pixabay 

อ่านฉบับเต็มได้ที่

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา