เราปฏิบัติเพื่อตัดใจจากทุกข์


การปฏิบัติเพื่อตัดทุกข์ตัดยากก็เหมือนกัน
เราจะตัดได้ ก็แต่เพียงสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น
ส่วนที่มันเป็นทุกข์อยู่กับธรรมชาติของทุกข์
มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นตามเดิม
ไม่มีใครหรือคนใดจะไปตัดมันได้เลย
เราตัดจิตตัดใจของเราต่างหาก ให้มันหนีออกไปจากทุกข์
ไม่ให้ใจเราเข้ามาหาทุกข์ ให้ใจอยู่อย่างเสรีภาพ
ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่ เท่านั้นเอง
ไม่ได้ไปห้ามความแก่ ความเจ็บ ความตายเลย มันคนละหน้าที่

หลวงปู่คูณ สิริจันโททางประเสริฐคือการวางอุเบกขาทางประเสริฐของการดำเนินชีวิต 
จึงได้แก่การวางเฉยในอารมณ์ทั้งปวง คือ อุเบกขา
อารมณ์ที่น่ารัก ดีใจผ่านมาก็เฉย
อารมณ์ที่น่าชัง เสียใจผ่านมาก็เฉย
อารมณ์ที่น่าตระหนก ตกใจผ่านมาก็เฉย
โดยมีความสำนึกว่า อะไรจะเกิด ไม่ว่าดีหรือไม่ดี มันก็ต้องเกิด  
อะไรจะดับ จะดีหรือไม่ดี มันก็ต้องดับ เราจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ให้ดับไม่ได้

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

จิตตภาวนา อย่าส่งจิตออกเวลาปฏิบัติสมาธิด้วยจิตตภาวนา
ถ้าจิตเราส่งออกนอกวงกาย
จิตนั้นยังไม่เป็นมหาสติ มหาปัญญา
จิตนั้นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ไม่เป็นทางดำเนินอันชอบ

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท