การทำจิตให้บริสุทธิ์...การที่บุคคลจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ จะต้องคลายความยึดถือในตัวตน 
ในรูปนามและในอารมณ์ทั้งหลาย ที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะ ๖ 
ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ 
ให้เป็น ๑ อยู่เสมอ อย่าให้กลายเป็นเลข
๒-๓-๔-๕ ฯลฯ ไปได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร