ผู้ที่จะไม่เกิดอีก คือผู้ที่จิตไม่เกาะอะไรเลยอารมณ์ คือ ภพ ใครตายด้วยอารมณ์ใด 
ย่อมบังเกิดในอัตภาพนั้นๆ ตามอารมณ์ 
อารมณ์เกิดจากการที่จิตเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ 
อดีตบ้าง อนาคตบ้าง สมาธิบ้าง เวทนาต่างๆ บ้าง 
ผู้ที่จะไม่เกิดอีก คือผู้ที่จิตไม่เกาะอะไรเลย 
ไม่เกาะเพราะรู้ตามจริงว่า มันไม่เที่ยง 
วันใดที่กายแตก มันจะดับวูบลง โดยไร้ภพคือแดนเกิด 
ไร้ที่เกาะ ดังแสงเทียนที่ดับวูบหายไป ไร้ที่ไป ไร้ที่มา

ครูบาไตรภพ  วัดป่าโคกเจริญธรรม

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ป่วยกาย ไม่ป่วยใจ ถ้าวางใจเป็น
ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนั้น เป็นไปได้
หากรู้จักวางใจให้เป็น 
ยิ่งกว่านั้นใจที่มีสติและปัญญา 
ยังสามารถหาประโยชน์
จากความเจ็บป่วยได้ด้วย 
เช่น ทำให้เกิดความเข้าใจ
ในความเป็นจริงของชีวิต 
ความเจ็บป่วยจึงสามารถ
เป็นปัจจัยผลักดันให้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
ทำให้จิตใจเจริญงอกงามและเป็นสุข


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


รู้ความปรุงแต่งลูกเดียวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ศีลสำคัญมากสำหรับการภาวนาศีลมีไว้สู้กับกิเลสหยาบ ศีลมีประโยชน์มาก
คนในสมัยนี้คิดว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องของคนโง่งมงาย 
คนจำนวนมากเชื่อว่าผิดศีลเล็กๆ น้อยๆ ไม่เป็นไร 
แต่ถ้าเราภาวนาไปสักระยะหนึ่ง 
เราจะพบว่าศีลเล็กๆ น้อยๆ ก็สำคัญ 
เวลาที่เราล่วงศีล จิตใจที่เคยสงบเย็น ก็จะไม่สงบเย็น 
จิตที่เคยมีสมาธิ ก็จะฟุ้งซ่าน

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา