ไม่ใช่จิตสงบ..สมณะ เป็นผู้ที่สงบ ไม่ใช่จิตสงบ แต่กิเลสสงบ
ท่านเป็นผู้ที่กิเลสสงบแล้ว
เราทั้งหลายนั้นกิเลสยังไม่สงบ
พากันไปทำจิตให้มันสงบอย่างนั้นอย่างนี้
หาวิธีข่มกิเลสเอาไว้ต่างๆ นานา..
มัวแต่ต้องการ มัวแต่อยากได้
อยากได้สภาวะนี้ ไม่เอาสภาวะนี้
แสวงหาไปเรื่อย ไม่หยุดแสวงหา
ความต้องการยังไม่สงบ เลยยังไม่ได้เป็นสมณะ
สำหรับผู้ที่เป็นสมณะนั้น เมื่อกิเลสสงบระงับแล้ว
การที่จะไปทำร้ายเบียดเบียนสัตว์อื่นก็เป็นไปไม่ได้
ความรู้สึกแบ่งแยกเขาแบ่งแยกเรา
จนเกิดการทำร้ายกันก็ไม่มี
จะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจ
กรุณาต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา

อ.สุภีร์ ทุมทอง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าจิตใจเย็นก็มีนิพพานอยู่ในจิตใจ


จิตใจที่ว่างจากการยึดถือ นั้นคือจิตเย็น 
ถ้าจิตใจเย็นก็มีนิพพานอยู่ในจิตใจ 
ถ้าจิตใจเย็นตลอดชาติ 
ก็มีนิพพานถาวร 
พุทธศาสนาสอนเรื่องนิพพาน 
จิตใจต้องถึงนิพพาน จึงจะปลอดภัย


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เทคนิคสำคัญในการเข้าถึงนิพพานเมื่อรู้แล้ว ให้วางลง 
ฝึกตรงนี้บ่อยๆ 
เมื่อวางได้บ่อยขึ้นก็จะไม่เข้าไปยึดมั่น
มันจะมีภาวะเย็นอยู่ในตัว 
นี่คือเทคนิคสำคัญในการเข้าถึงนิพพาน 
หรือความไม่ทุกข์อีกต่อไป

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา