ความทุกข์ ความเดือดร้อนเกิดขึ้น เพราะถือว่าเรามีคนเขลาคิดว่ามีบุตร มีทรัพย์ 
จึงมีความเดือดร้อน
ความจริง “ตัวเองก็ยังไม่มี”
บุตรและทรัพย์จะมีมาจากที่ไหน
ความทุกข์ ความเดือดร้อนเกิดขึ้น
เพราะถือว่าเรามี
ความทุกข์ ความเดือดร้อนยังไม่ให้ผล
ก็เข้าใจว่ามีความสุข 
เมื่อของที่มีทำพิษ จึงรู้ฤทธิ์ทีหลัง 
นั้นก็เพราะถือว่าเป็นของๆ ตน

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ท่าทีต่อกามคุณ          ...เมื่อเราได้เห็นแล้วว่า การยึดมั่นอยู่กับความสวยงาม ความลุ่มหลง ความเพลิดเพลินในกามคุณ จะนำเราไปสู่ความผิดหวังในที่สุดเช่นนี้แล้ว ท่าทีของเราก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่น  ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจงใจจะประหัตประหาร  แต่จะปล่อยวางไปเฉยๆ ไม่เกี่ยวเกาะอีกต่อไป...

                                                                                                      พระอาจารย์สุเมโธ

ตัวนึกคิดคือสมุทัย


ตัวนึกคิดนี่แหละคือสมุทัย  
มรรคคือการเอาสติมาดูความคิด 
นี่คือข้อปฏิบัติ

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ