เมื่อจิตอยู่กับสติ จิตก็เป็นผู้รู้
จิตถูกสติกำหนดรู้ รู้อยู่ตลอดเวลา จิตก็อยู่กับสติ
เมื่อจิตอยู่กับสติ จิตก็เป็นผู้รู้...
เมื่อจิตเราเป็นผู้รู้จริงๆ แล้ว
ตัวปรุงแต่งมันจะแยกออกทันทีเลย

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

แสวงหาอริยสัจ 4 มาเลี้ยงจิตใจตนเองการเจริญสติที่อยู่กับปัจจุบันได้นานๆ 
อาจจะเรียกว่า “นิโรธ” ก็ได้
คือความทุกข์ดับทุกๆ ขณะ เมื่อมีสติทุกครั้ง
บางทีคนเรามัวแสวงหาแต่ปัจจัย 4 มาเลี้ยงกาย
แต่ไม่ได้แสวงหาอริยสัจ 4 มาเลี้ยงจิตใจตนเอง ด้วยวิธีง่ายๆ ...

คือศึกษาให้รู้จักดึงกายกับใจมาอยู่ด้วยกันเท่านั้น

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท