หากเข้าใจสภาพตามจริงของจิต


...การได้มาซึ่งระดับสมาธิ
เป็นฌานระดับต่างๆ นั้น  
มิใช่ส่วนแห่งการสิ้นกิเลส  
เป็นเพียงสุขวิหารที่อาศัยของจิตชั่วขณะ  
และเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบว่า
จิตไม่อาจนิ่งอยู่ได้โดยถาวร  
โดยสังเกตตอนจิตถอนออกจากฌาน 
ก็ไปนึกไปคิด  หากไปยึดว่าจิตต้องนิ่งตลอด 
ก็จะเกิดกิเลสเป็นทุกข์  
หากเข้าใจสภาพตามจริงของจิต
ว่าเป็นเช่นนั้นเอง  กิเลสก็ดับไป วางว่าง 
.
ซึ่งผู้สิ้นกิเลสในบางกลุ่มจึงไม่ได้สมาธิ
ระดับฌานเลยก็มี 
นั่นก็คือ กลุ่มพระอรหันต์สุขวิปัสสโก 
.   
เพราะความสิ้นกิเลสมาจากการถอนอุปาทาน
ในขันธ์ ๕ ได้สิ้น  โดยเฉพาะส่วนของจิตนี่  
ต้องเข้าใจสภาพจิตตามจริงว่า เป็นเพียงธาตุรู้  
อันเกิดจากการกระทบเท่านั้น

ครูบาไตรภพ วัดป่าโคกเจริญธรรม

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา


ที่สุดของศีล ที่สุดของสมาธิ ที่สุดของปัญญา
.
หลวงพ่อปราโมทย์ : ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัว ท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ ท่านถามหลวงปู่เทสก์ บอกว่า หลวงปู่ ที่สุดของศีลคืออะไร ที่สุดของสมาธิคืออะไร ที่สุดของปัญญาคืออะไร
.
หลวงปู่เทสก์ตอบในหลวงนะ ที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัติ เจตนางดเว้นทำชั่ว ที่สุดของสมาธิคืออัปนาสมาธิ ที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์
.
ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ เรียกได้ว่าไม่มีปัญญาจริงหรอก เป็นปัญญาตื้นๆ ซึ่งไม่พอที่จะต่อสู้กับกิเลส เพราะฉะนั้นที่เราภาวนาเนี่ย ก็เพื่อให้เกิดปัญญา ปัญญาก็คือการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ทนอยู่ไม่ได้ เราบังคับไม่ได้ เป็นไตรลักษณ์
.
พอเห็นตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก
.
เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทิศทางของการปฏิบัติให้ดี เราไม่ได้ภาวนาเอานิ่งเอาสงบ การนิ่งการสงบเป็นการพักผ่อน เราต้องภาวนาให้เกิดปัญญา เห็นความจริงของกายของใจ อยากเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเอาเอง ต้องดูความจริง ดูของจริง ว่ากายจริงๆเป็นอย่างไร จิตใจจริงๆเป็นอย่างไร ไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้ผลหรอก
.
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา