อย่ากลัวการภาวนา
เวลาภาวนา อย่าไปกลัวว่า
ภาวนาแล้วจะเป็นนั่นเป็นนี่
เพราะเป็นของแก้กันได้ 
ให้กลัวอย่างเดียวว่า 
จะภาวนาไม่เป็น

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก