หลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง


การที่จะหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ
หรือหลุดพ้นจากความยึดถือทั้งหลาย
ก็คือหลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง
เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ดี
กิเลสต่างๆ ก็ดี เข้ามากับความคิด
ถ้าเราอยู่ในโลกของความคิด
ไม่ว่าจะลึกซึ้งขนาดไหน
ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณพเนจร
เป็นคนไม่มีบ้าน

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Image by KELLEPICS from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

กิเลสแม้มีอยู่เต็มโลก ก็ไม่เข้ามาห้อมล้อมใจ


ความคิดปรุงแต่ง 
เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง 
จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส 
กายได้สัมผัส คือ 
การส่งใจออกไปชักนำกิเลสเข้ามาห้อมล้อมจิตใจ
เหมือนอาหารที่ปรุงแต่งด้วยกลิ่นของความหวาน
ออกไปชักนำมดมารุมขึ้นอาหาร
หยุดความคิดปรุงแต่ง 
เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง 
จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้สัมผัส 
กิเลสแม้มีอยู่เต็มโลก 
ก็ไม่เข้ามาห้อมล้อมใจ  
ใจย่อมผ่องใส  สว่าง  
ห่างไกลความร้อนความมืดของกิเลส

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา