อธิษฐานคู่กันทุกชาติมิใช่สัมมาทิฏฐิคนเราในยามที่รักกันมาก ก็มักพากันไปทำบุญอธิษฐาน
ขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กันไปทุกภพทุกชาติ 
ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เป็นการอธิษฐานที่มิได้อยู่บนสัมมาทิฏฐิ 
เป็นการไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยง 
และไม่เป็นไปเพื่อการจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่น

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

อริยมรรคสมังคีคำพูดที่เรียกว่า อริยมรรคสมังคี เป็นคำพูดเรียกชื่อแห่งภูมิจิต
ที่นักปฏิบัติได้นั่งสมาธิรวมจิตลงถึงความเป็นหนึ่งแล้ว 
และในที่ประชุมแห่งอริยมรรคสมังคีนั้น 
เป็นที่ประชุมพร้อมแห่งองค์อริยมรรคทั้ง ๘ ประการ 
ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการก็ประชุมพร้อมอยู่เองด้วย 
ตลอดพระธรรมวินัยทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
ก็ประชุมพร้อมอยู่เองในขณะจิตอันเดียวกันนั้นด้วย 

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก         ...ความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุด และสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการก็ไม่มีจริงในโลก เช่น ต้องการให้สิ่งที่ตนรักพอใจดำรงอยู่เช่นนั้นตลอดไป ไม่ต้องการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพอใจ ความต้องการเช่นนี้ไม่มีอยู่จริง เพราะทุกๆ สิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะร่างกายของเรา เปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จิตใจของคนอันสะท้อนออกมาเป็นนิสัยใจคอและพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปตามกิเลสตัณหาที่คอยบงการ จะยึดถือว่าต้องเหมือนเดิมไม่ได้เลย ส่วนวัตถุสิ่งของที่ตนครอบครองอยู่ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเก่า ความชำรุดทรุดโทรม ที่สุดก็ต้องพังลงไปเป็นธรรมดา ชีวิตของปุถุชนจึงมาด้วยความทุกข์...

                                                                                        พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ