ถ้าเรารู้เท่าทัน เขาก็หลอกเราไม่ได้คนเราเมื่อรู้เท่าทันความเป็นจริงแล้ว
รู้ทันความเป็นจริงแล้ว ใจของเราสบาย
ถ้าเราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง ก็ไม่สบาย
พูดเช่นนี้ก็ฟังง่าย แต่เข้าใจยาก
เราจะเปรียบเหมือนว่า เราพบ เราได้ประสบ
พบเห็นกับคนที่หลอกลวง มาหลอกลวงเรา
ถ้าเราไม่รู้ทันเขา เราก็ถูกเขาหลอกไปได้บ่อยๆ
ถ้าเรารู้เท่าทัน เขาก็หลอกเราไม่ได้
ฉันใดก็ฉันนั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโรมหาเถระ)

Cr.พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนที่จะได้มรรคผล มักสำคัญตนว่าตนเองนั้นโง่่คนที่จะได้มรรคผล 
มักสำคัญตนว่าตนเองนั้นโง่่
มรรคผลเป็นสิ่งที่ได้ยาก
ส่วนพวกที่หลง 
จะสำคัญตนว่าเก่ง ฉลาด 
พวกนั้นน่ะโง่

หลวงปู่เจือ สุภโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้สึกตัวจากความปรุงแต่ง ความสงบเกิด


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สุดยอดของเครื่องมือ ในการรักษาใจก็คือปัญญาสุดยอดของเครื่องมือ
ในการรักษาใจก็คือปัญญา
คือต้องรู้ต้องเห็นว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้
ที่ใจมาสัมผัส มารับรู้
มาเกี่ยวข้องด้วย
ล้วนไม่ใช่ของที่เป็นของใจ
ใจไม่มีอำนาจที่จะไปครอบครอง
ที่จะไปบังคับให้เขาเป็นไป
ตามความต้องการของใจได้


พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กายเป็นประตูพระนิพพานกายเป็นประตูพระนิพพาน
เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
อนาคามีก็จะมีแก่ท่านได้เพราะการพิจารณากาย
โสดาบันก็ต้องพิจารณากาย
สกิทา..อนาคา..ก็ต้องพิจารณากาย
เพราะกายเป็นสิ่งที่จิตติดอยู่ หลงอยู่ ติดผูกพันอยู่
กายเรา กายเขา เห็นกายเขาหน้าตาดี
สวยก็ติด รูปร่างดีก็ติด เป็นทุกข์เพราะกายกัน
ก็ก้อนขี้ก้อนเยี่ยวทั้งนั้น

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา