การเห็นแต่ไม่ดีของตัวเอง เป็นทางเจริญ


คนส่วนใหญ่มักมองและเห็นว่า ตัวมีดีอะไร
แต่จะมีสักกี่คนที่มองและเห็นว่า ตัวมีอะไรไม่ดีบ้าง
การเห็นแต่ดีของตัวเอง เป็นทางเสื่อม
การเห็นแต่ไม่ดีของตัวเอง เป็นทางเจริญ
คนที่พัฒนาได้ คือ
คนที่รู้จักตัวเองว่ามีไม่ดีที่ใดบ้าง
คนที่พัฒนายาก คือคนที่เข้าใจว่าตัวนี้ดี 
หาไม่ดีตัวเองไม่เป็น

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ไม่ใช่ข้าศึก


ถ้ายังไม่มีปัญญา ก็จะเห็นว่า 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นั้น 
เป็นปฏิปักษ์กับเรา เป็นข้าศึกกับเรา 
ถ้าปัญญาดีแล้ว รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์นั้น ไม่ใช่ข้าศึก 
แต่เป็นสภาวะที่ให้ความรู้ความเห็นแก่เราอย่างแจ้งชัด 
เมื่อสามารถกลับความเห็นอย่างนี้ 
แสดงว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว 

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา