สุขโลกีย์มีเพียงชั่วคราว...สุขโลกีย์มีเพียงชั่วคราว
ถ้ามุ่งความสุขยืนยาว ต้องปฏิบัติธรรม 
เหตุผลก็เพราะว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นที่อาศัยชั่วคราว 
ที่อยู่ยืนยาว คือ ปรโลกต่างหาก

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน 

ดูแล้วเห็น เห็นแล้วไม่เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความปรกติ ก็คือภาวะที่ดู
ดูแล้วเห็น เห็นแล้วไม่เป็น ค่อยๆ ปรกติ จิตก็บริสุทธิ์ 
จิตที่บริสุทธิ์ไม่ถูก ปรุงแต่ง ก็เป็นพรหมจรรย์ 
พรหมจรรย์ ไม่ใช่หัวโล้น ห่มผ้าขาว ผ้าเหลือง ประพฤติพรหมจรรย์คือนี่ 
คือความรู้สึกตัว รู้มาก รู้ รู้บ่อยๆ รู้สึกตัวบ่อยๆ รู้มาก รู้
จิตมันก็ค่อยๆ บริสุทธิ์...

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ


Link to Sofia Morgado's photo

เมื่อบุคคลรู้สึกตัว          ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรู้สึกตัว กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเสื่อมไป

                                                                                                    (๒๐/๗๐) #ธรรมะ