รักษาสติให้สม่ำเสมอ...รักษาสติให้สม่ำเสมอ
เห็นเท่าที่เห็น ได้เท่าที่ได้
อย่าไปบังคับจิตให้เป็นไป 
อยากไปก็ไม่ได้ อยากดีมันก็กิเลสเหมือนกันทั้งนั้น
เห็นเท่าที่เป็น และ ทำไปเรื่อยๆ 
ให้ต่อเนื่อง อย่าไปทิ้ง
ถ้าทิ้งก็ป่วยการ เสียดายเวลามีชีวิตเป็นมนุษย์ เข้าใจไหม

พระอาจารย์ ชายแดน สีลสุทโธ

การงานที่มีสาระแท้จริงการงานที่มีสาระที่แท้จริงก็คือ 
การงานที่ทำเพื่อเป็นปัจจัยแห่งการพ้นโลกเท่านั้น

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

การงานทางโลก เพียงเป็นไปเพื่อเลี้ยงชีวิตในชาติหนึ่ง แล้วจบไป สาระสำคัญของการเกิดมา คือการทำงานทางจิต เพื่อพ้นทุกข์จากวัฏสงสารอย่างถาวร

วัสสวดี