ธรรมจริงๆไม่มีอะไร


โลก อวดมี
ธรรม ไม่มีอะไรจะอวด
โลกจะกวักมือ เรียกให้ผู้คนมาดูว่า
"โลกมีอะไร"
ธรรมจะกวักมือ เรียกให้คนมาดูว่า
"ธรรมจริงๆไม่มีอะไร"

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ไม่หาทางแก้ไข ก็ติดอย่างนี้เรื่อยไป


การที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่นี้ 
ตา หู จมูก ลิ้น เป็นเรา 
เราเป็นตา หู จมูก ลิ้น กาย
เรามีรูป รูปอยู่ในเรา เราอยู่ในรูป
เป็นความยึดผิดอยู่ 
ถ้าเราไม่หาทางแก้ไขมัน ก็ติดอย่างนี้เรื่อยไป 
กี่ภพกี่ชาติ  สร้างเหตุปัจจัย 
ก่อทุกข์ ก่อโทษ เรื่อยไป ไม่จบสิ้น  
เพราะ อุปาทาน เป็นเหตุให้ทำกรรม
ทำกรรมก็มีวิบาก มีขันธ์ 5 ปรากฎขึ้นใหม่ 
แล้วก็เสวยความทุกข์ แล้วก็มีอุปาทาน 
มีกิเลสอีก แล้วก็ทำกรรมอีก 
แล้วก็มีวิบากคือผลของกรรมเกิดขึ้นอีก 
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่จบสิ้น

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by RoonZ-nl from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา