นิโรธะความดับทุกข์ คือ ดับอารมณ์


นิโรธะความดับทุกข์ 
ก็คือ ดับอารมณ์เรานี่เอง 
พระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลส 
ก็คือไกลจากอารมณ์
ถ้าเรายังมีอารมณ์อยู่ ยังมีทุกข์อยู่
เพราะอารมณ์ทั้งหลายนี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
เป็นเรือนของตัณหา 
ถ้าไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เหล่านี้ 
ตัณหาจะไปอยากได้กับอะไร มันก็ไม่มี 
ในเมื่อมันไม่มี ก็วิมุตติหลุดพ้น.......
เมื่อจิตของเราทำใจให้ห่างจากอารมณ์ได้ 
นี่แหละเป็นปัญญา.. 
ถ้าเราอาศัยพิจารณาประจำๆ และทำความเข้าใจอยู่เรื่อยๆ
มีความชำนาญเกิดวสี..มันก็จะเกิดญาณความรู้  
คือรับรู้อารมณ์แล้วก็ละอารมณ์ไปอย่างรวดเร็ว.. 
..รับรู้แต่ไม่รับเก็บ ผ่านๆ ไป

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา