นิพพิทา คำว่าเบื่อ...


นิพพิทา คำว่าเบื่อ... 
ไม่ใช่เบื่ออย่างที่คนเขาเบื่อกัน  
คือเบื่ออย่างที่ไม่อยากรู้  ไม่อยากเห็น
ไม่อยากพูดด้วย  เพราะไม่ชอบมัน 
ถ้ามันเป็นอะไรไป ก็ยิ่งนึกสมน้ำหน้า
ไม่ใช่  เบื่ออย่างนี้...
เบื่ออย่างนี้...เป็นอุปทาน  
เพราะความรู้ไม่ทั่วถึง แล้วเกิดความอิจฉาพยาบาท  
เกิดความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่เรียกว่า...เบื่อนั่นเอง
เบื่อในที่นี้...
ต้องเบื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า 
คือเบื่อโดยไม่มีความเกลียด ไม่มีความรัก
หากมีอารมณ์ชอบใจ  หรือไม่ชอบใจ 
อันใดเกิดขึ้นมา ก็เห็นทันทีเห็นว่า...
มันไม่เที่ยง
เบื่ออย่างนี้จึงเรียกว่า..."นิพพิทา" คือ...
ความเบื่อหน่ายคลายจากกำหนัดรักใคร่
ในอารมณ์อันนั้น
ไม่ไปสำคัญมั่นหมาย ในอารมณ์เหล่านั้น
ทั้งที่ชอบใจ  และไม่ชอบใจ
ไม่ไปยึดมั่นถือมั่น  และไม่ไปสำคัญมั่นหมาย
ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น...
จนเป็นเหตุ ให้ทุกข์เกิด

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by NiklasErnst from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา