เคล็ดลับของสติปัฏฐาน๔


เคล็ดลับของสติปัฏฐาน๔
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ก็คือ...
มีความเพียร มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
มีสติ ละความพอใจ ไม่พอใจในโลก
เวลามีความรู้สึก หรือ สิ่งที่ดีเกิดขึ้น
เราจะเกิดความพอใจ หลงติดในความพอใจ
ให้รู้เท่าทัน ละความพอใจ
เวลามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น จะเกิดความหงุดหงิดใจ
เกิดความไม่พอใจขึ้นมา ก็รู้เท่าทันความไม่พอใจ
กลับมาสู่ความเป็นกลาง กลับมาสู่ความตั้งมั่น

พระมหาวรพรต กิตุติวโร

Image by Mylene2401 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา