คนที่สอนตนจนได้ดี


คนที่สอนตนจนได้ดี
ใจที่ดีจะไม่ยึดในดีที่ปรากฎขึ้นในตน 
นั่นเพราะ
ใจจะเห็นใจที่ยึดดีว่า 
แท้แล้วเป็นใจที่ไม่ดี
ใจที่เห็นใจที่ยึดดีย่อมรู้ว่า 
นั่นเป็นการก่ออัตตา

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Kranich17 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เวรของเขาย่อมระงับ


อกฺโกฉิ มํ อวธิ มํ
อชินิ มํ อหาสิ มํ
เข จ ตํ นูปนยฺหนฺติ
เวรํ เตสูปสมฺมติ

ใครไม่คิดอาฆาตว่า
"มันด่าเรา มันทำร้ายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา"
เวรของเขาย่อมระงับ

'He abused me, he beat me,
He defeated me, he robbed me'
In those who harbour not such thoughts
Hatred finds its end.

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา