หัวใจของการเจริญวิปัสสนา คือการตั้งใจดูความคิด
หัวใจของการเจริญวิปัสสนา
หรือการทำกัมมัฏฐาน 
หรือการเจริญสมาธินั้น ก็คือ 
การตั้งใจที่จะดูความคิด 
ทันใดที่เราตั้งใจจะดูความคิด 

สมาธิจะเกิดทันที 
แล้วเป็นสมาธิที่ไม่ต้องทำขึ้น 
เพราะความตั้งใจนั้นเอง 
ที่จะดูกระแสของความคิด


ท่านเขมานันทะ