การยกย่องคนอื่น ช่วยถอดถอนอหังการจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาสคนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


“ติดดี” ก็เป็นทุกข์
เพราะความดี คือบุญก็ไม่เที่ยง.. 
ตัวยินดี “ติดดี” เท่ากับราคะ 
เป็นกามฉันทะ 
ฉันทะกับราคะในอวิชชา 
คือ ยังโง่กว่ากิเลสอยู่นั่นเอง

หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา