รู้ได้เท่าที่รู้ แต่ไม่หยุดที่จะรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อจิตละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้แล้ว
เมื่อจิตละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้แล้ว 
จิตก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บ 
ไม่หวั่นไหวต่อมรณภัยทั้งหลาย..
จิตจะเดินไปในท่ามกลางแห่งความสงบเยือกเย็น 
..ไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ 
มองโลกทั้งหลายเป็นของว่าง 
จิตจะเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติของจิต
อันเป็นธาตุตามธรรมชาติ..


พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา