มีกายที่ยังไม่ตายก็คือมีศีลแล้ว
ศีล คือ กาย มีกายที่ยังไม่ตายก็คือมีศีลแล้ว 
เพียงพอแล้วที่จะเป็นต้นทุนในการศึกษา
รูป นาม กาย ใจ ให้รู้จริงตามที่มันเป็นจริง 
ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มอีก 
เพียงแค่ดูลงไปที่ “กาย”ในปัจจุบัน 
มันก็มี “รู้” ในปัจจุบันแล้ว 
แต่ถ้ากายนี้ตายแล้วก็เป็นซากศพ 
มันไม่มีศีลแล้ว หมดทุนแล้ว

หลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การทำเพื่อตัวเองก็คือ ทาน ศีล ภาวนาเท่านั้น
ชั่วชีวิตที่เกิดมา 
มัวแต่มุ่งหน้าทำมาหากินอยู่ตลอด
..ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลย ทำเพื่อกายเท่านั้น
เพื่อกายพ่อ เพื่อกายแม่ เพื่อกายพี่ เพื่อกายน้อง
ไม่ได้ทำให้เราเองเลย ทั้งที่เหนื่อยแสนเหนื่อย...
การทำเพื่อตัวเองก็คือ ทาน ศีล ภาวนาเท่านั้น
ที่จะทำให้เราหมดภพหมดชาติ
ไม่ยึดถือภพไม่ยึดถือชาติ...


ลุงหวีด บัวเผื่อน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลก
ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับโลก
ก็จะอยู่เหนือโลกได้
เมื่อเห็นว่าโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้
ก็จะได้ที่พึ่งอันแท้จริง

อ.สุภีร์ ทุมทอง


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความคิดนั่นแหละคือต้นเหตุให้ทุกข์ความคิดนั่นแหละคือต้นเหตุให้ทุกข์
เจ้าความคิดนี่แหละนะ พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่า "อวิชชา"
คือตัวไม่รู้ ตัวความคิดนี่แหละ เป็นเหตุให้ใจเราลุ่มหลง...
ถ้าดับความคิดได้ ก็ดับกิเลสได้...
ทีนี้ก็วิชชาเกิดขึ้น ความรู้เกิดขึ้น
สิ่งที่ไม่ได้รู้ ก็รู้ สิ่งที่ไม่ได้เห็น ก็เห็น
นั่นเขาเรียกว่า "วิชชา" รู้แจ่มแจ้งโลก..

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

***การดับความคิดไม่ได้หมายถึง การห้ามใจไม่ให้คิด แต่หมายถึง การ "เห็น" และ ไม่เข้าไป "เป็น" ในความคิด เรียกว่า รู้เท่าทันความคิด ความคิดจึงไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจ***  

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การเห็นจิตตัวเองเป็นกุศลและมหากุศลคนเราโดยมากไม่ค่อยรู้ใจตัวเอง ไม่รู้จิตตัวเอง 
เพราะจิตตัวเองอยู่แต่อารมณ์ภายนอก
โดยมาก จะไปมองข้างนอกหมด 
จะไปสนใจเรื่องจิตคนอื่น 
เห็นคนโน้นเป็นอย่างนั้น เห็นคนนี้เป็นอย่างนี้ 
การที่เราจะรู้จิตตัวเองได้ เราต้องรู้จักคำว่า "ภาวนา" 
การที่เห็นจิตตัวเองนั้นเป็นกุศลและมหากุศล ...

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุด
ถ้าจะฟังเทศน์ แต่ความจริงล้วน ๆ
พระจะต้องพูดแต่คำว่า “เกิด-ดับ ๆ ๆ ๆ”
คงไม่มีใครอยากฟัง ฟังไม่กี่ครั้งก็เบื่อ
ผู้แสดงจึงต้องหาอะไรมาประกอบการอธิบาย
เพื่อให้มันน่าฟัง... แต่แท้ที่จริงแล้ว
ความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุด
ก็สักแต่ว่าเข้าใจเรื่องการเกิดและการดับเท่านั้น

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การรักษาจิตคือการบำรุงสติ
..ทำข้อวัตรหรือทำงานอะไรอยู่ก็ควรมีสติกำกับคำบริกรรม 
หรือมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัว 
ไม่ปล่อยใจให้ส่ายแส่ไปตามอารมณ์ต่างๆ 
ตามนิสัยของจิตที่เคยต่ออารมณ์...
การรักษาจิตได้แทบทุกครั้งหรือได้ทุกเวลานั้น 
เป็นการบำรุงสติและจิตเพื่อควรแก่งานทางด้านสมาธิภาวนา
และงานอื่นๆ ได้ดี..


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

บารมีเกิดแต่สิ่งกระทบกระทั่งการสร้างบารมี มันก็อาศัยเหตุภายนอกมากระทบกระทั่ง 
เป็นเหตุให้อดให้ทน การที่มีเหตุภายนอกมากระทบกระทั่ง 
มาได้อดได้ทน ได้ละความยินดียินร้ายต่างๆ นั้น 
อันนั้นแหละเป็นบารมี ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่ง 
จิตมันก็เฉยๆ ไปอย่างนั้นแหละ มันก็ไม่เป็นบารมี 
เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ท่านจึงไม่โทษสิ่งต่างๆ ในโลก 
สิ่งต่างๆ ได้ชื่อว่ามันช่วยให้ผู้มีปัญญานั้นเบื่อหน่าย 
ถ้าไม่มีสิ่งนี้มากระทบกระทั่ง มันก็ไม่เบื่อหน่าย 

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความโกรธดับเพราะสังเกต          เราจะไม่จัดการกับความโกรธ โดยหันเหความสนใจไปที่สิ่งอื่น หรือเก็บกดความโกรธเอาไว้ที่ส่วนลึกของจิต...เมื่อเราเฝ้าสังเกตเวทนาอย่างมีอุเบกขา ก็จะพบว่า ความโกรธที่เกิดขึ้นนั้น ค่อยๆ อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ จนดับไปในที่สุด

                                                                                           ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้จิตใจที่ปรุงแต่ง ความปรุงแต่งจะสลายตัว          จิตนี้เหมือนกัน เกิดเป็นทุกข์ เกิดโทษ เกิดภัย เกิดความเดือดร้อน เกิดราคะ โทสะ โมหะขึ้นมา เพราะมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตใจ คือ การตรึก การนึก สร้างสรรค์ ผลิต ถ้าหากไปดูทัน รู้ตรงเข้าไปถึงจุดของจิตใจที่กำลังปรุงแต่งอยู่ ความปรุงแต่งก็จะสลายตัว เมื่อสลายไป ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น..

                                                                                    พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าหลงคาบเหยื่อ
... ไม่ว่าจะเป็นอาการของกายของใจใดๆ ที่มันเกิดขึ้น
จะพึงพอใจใดๆ ก็ตาม จะไม่พอใจขนาดไหนก็ตาม 
จะชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบขนาดไหนก็ตาม 
รับรู้อารมณ์นั้น และวางอารมณ์นั้นลง 
ฝึกวางด้วยการกลับมารู้สึกตัว 

พอเรากลับมารู้สึกตัวปุ๊บ มันจะหลุดทันทีในตัวของมันเอง


พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็นผีในตน พบหนทาง
ผีภายนอก ไม่เห็นตัว กลัวกันมาก 
อสุภซาก อยู่ภายใน ไม่ใคร่เห็น
ทั้งผีสาง อยู่ในร่าง ของคนเป็น 
ถ้าใครเห็น จะประสบ พบหนทางพระบรมครู ให้พิจารณา ดูในกาย 
เพื่อทำลาย ความเห็นผิด จิตสว่าง
รีบกำจัด ตัวกามฉันท์ เครื่องกั้นกาง 
พบหนทาง ภายในตน ทุกคนเอย


หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวันโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตหลุดพ้นจากกายใจ หลุดพ้นโลก
การที่เรา “ดูแลรักษาจิต” อยู่กับปัจจุบัน
พิจารณาเห็นความจริงอยู่เสมอ จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามา
ดับไปเป็นธรรมดา คือเป็นธรรมดาที่ต้องดับ
ทุกข์ที่เกิดขึ้น..ก็ดับไปเป็นธรรมดา เพราะทุกข์..ก็ไม่เที่ยง
เมื่อเข้าใจอย่างนี้ ..จึงอยู่กับเรื่องราวของโลก 
แต่อยู่เหนือเรื่องราวเหล่านั้น
เพราะโลกนี้..พระพุทธองค์บัญญัติไว้เพียง กายกับใจ
จิตที่หลุดพ้นจากกายและใจ จึงหลุดพ้นจากโลกนี้เช่นกัน


พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ญาณทัสนะเป็นพิเศษญาณทัสนะเป็นพิเศษนั้น
คือ เห็นตามเป็นจริงในขณะนั้น 
รู้ตามเป็นจริงในขณะนั้น
ไม่สำคัญตัวว่าเป็นเรา เขาในขณะนั้น 
อุปาทานก็แตกกระเจิงไปเอง
ไม่ได้ต้องทำท่าทำทางให้แตก 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าไม่ยอมตายจะไม่พบเห็นธรรม
การปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์จะต้องเสี่ยงกับตาย 
คือจะต้องตายก่อนตาย ให้อหังการ มมังการ 
ตัวกูของกู มันตายนั่นเอง
ถ้าไม่ยอมตายจะไม่พบเห็นธรรม 
และไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลย

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สัมมาทิฏฐิ คือรู้สักแต่ว่ารู้
ความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง
ซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้น
จิตจะสำคัญมั่นหมายเพียงแค่ว่า 
จิตมีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก 
รู้อะไรสักแต่ว่ารู้ 
รู้แล้วก็ปล่อยวางไป.. 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จงอย่าใช้ความอยากไปดับความทุกข์
ถ้าเฉยแล้วทุกข์มันก็จะดับ
แต่ถ้าอยากให้มันดับ มันจะไม่ดับ
ความลับมันมีแค่นี้แหละเธอ
จงอย่าใช้ความอยากไปดับความทุกข์
เพราะความทุกข์มันเกิดมา
จากความอยากนั่นแหละ
ฝึกจิตรู้ผัสสะซื่อๆ เฉยๆ 
ความอยากมันก็หยุดเองแหละ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส
ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อความคิดถูกมรรคปัญญาควบคุม
ความคิดเป็นเสมือนต้นตอของชีวิต
ทุกชีวิตมิได้มีความเป็นเอกภาพแห่งตัวเอง
จะต้องตกอยู่ในอิทธิพลของความคิด
เมื่อความคิดถูกมรรคปัญญาควบคุม
สังขารตัวปรุงก็จะถูกขจัดไป
จะเหลือเพียงเนื้อแท้แห่งความผุดผ่อง
ของความคิดฝ่ายสัมมาทิฐิล้วนๆ


หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความสงบเป็นผลพลอยได้เพราะเกิดปัญญา
คนจะล่วงทุกข์ไปได้ด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะไปนั่งสงบ
ความสงบนั้นมันเป็นผลพลอยได้เพราะเกิดปัญญา 
เมื่อเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริง
ตามความเป็นจริงแล้ว มันก็สงบ


หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ก็จะเห็น “มรรค” อยู่ตรงหน้าเมื่อใดที่จิตตั้งมั่น จะเห็นกายตามความเป็นจริง 
จะเห็นใจตามความเป็นจริง เห็นทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริง 
จิตแบบนี้ จึงเป็นจิตที่มีคุณภาพ เป็นสัมมาทิฏฐิ 
เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิ ก็จะเห็น “มรรค” อยู่ตรงหน้า

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อยู่ตรงกลางๆ นี่ล่ะ เราจะได้เห็นธรรมะ
...เมื่อเห็นรูป เราต้องระมัดระวังไว้ 
พิจารณาไม่ให้จิตของเรายินดีหรือยินร้าย 
ตรงนี้ ตรงที่จิตไม่ยินดี แล้วก็ไม่ยินร้าย...
อยู่ตรงกลางๆ นี่ล่ะ 
เราจะได้เห็นธรรมะ เราจะรู้ธรรมะ......
เราจะบรรลุธรรมะ 

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ยึดในความรู้ที่จริง ก็มีโทษเรื่องที่เรารู้จริง ก็อย่าไปยึดถือ เรื่องไม่จริง เราก็ไม่ยึด ไม่ถือเอา 
ยึดในความเห็นก็มีโทษ ยึดในความรู้ที่ไม่จริง ก็มีโทษ 
ยึดในความรู้ที่จริง ก็มีโทษ... 
รู้...ตัวนี้เป็น ทิฏฐิโอฆะ
ถ้าเข้าไปยึดก็ผิด รู้ก็ต้องสักแต่ว่ารู้ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้น 
ไม่ต้องไปตื่นเต้น ชื่นชม ยินดี หรือโอ้อวดใคร

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจ กิเลสจะสลายตัว
ดินฟ้าอากาศไม่เป็นข้าศึกแก่ใจ 
ใจที่ขาดการสำรวมนี่แหละเป็นข้าศึกแก่เรา 
เมื่อใจของเราได้รับการสำรวมดีแล้ว 
ศีลจึงไม่ต้องไปแสวงหา สมาธิก็ไม่ต้องไปแสวงหา 
ปัญญาก็ไม่ต้องไปแสวงหา เพราะเกิดขึ้นที่ใจ 
เมื่อธรรมปรากฏขึ้นที่ใจ กิเลสจะสลายตัวในขณะนั้น
เมื่อใจเราเป็นธรรมขึ้นทั้งดวง เป็นธรรมขึ้นทั้งใจ 
กิเลสตัณหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจอยู่ไม่ได้
จิตว่างจากอารมณ์นั้นละ ทำให้เกิดความสว่างไสว...


หลวงปู่แบน ธนากโร

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เบื้องหลังของมันก็คือ “มีเรา” อยู่
สติเราให้รู้เท่าทันจิตของเรา ให้รักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติ 
เพื่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
มาก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นในจิต... 
ถ้าเรารู้เท่าทัน มันจะไม่มีอะไรเลย มันก็แค่กระทบกัน
แล้วธรรมชาติมันก็ก่อเกิดเวทนาขึ้นมา สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ...
พอสุขเราก็ชอบใจ ก็อยากให้มันได้ดั่งใจเรา 
พอทุกข์มาเราไม่ชอบใจ เราก็อยากผลักต้าน อยากให้มันหาย 
มันก็เกิดความขัดข้องขึ้นในจิตเรา 
เบื้องหลังของมันน่ะ ก็คือ “มีเรา” อยู่
จริงๆ ไม่มีอะไรเป็นเราเลย เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิต..ดำเนินอยู่บนทางสายกลาง เห็นทุกข์ และดับทุกข์ได้จิต..ดำเนินอยู่บนทางสายกลาง เห็นทุกข์ และดับทุกข์ได้ 
เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่า .. 
ทุกข์ที่เกิดขึ้น มีความดับไปเป็นธรรมดา 
จิตกับความคิดแยกจากกัน 
จิตจึงผ่องใส เป็นอิสระจาก ความคิดดีและไม่ดี 
ความคิดไม่ดี ละทิ้งไป ความคิดดีนำมาใช้ 
แต่ไม่ยึดมั่นว่าความคิดทั้งหลายเป็นเราเป็นของเรา 
จิตจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ พบความสุขที่แท้จริงตลอดไป

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เบื้องต้นให้จิตเป็นกลางด้วยสติก่อนเราภาวนานะ เบื้องต้นให้จิตเป็นกลางด้วยสติก่อน
ต่อมาก็จิตเป็นกลางด้วยปัญญา 
จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่เป็นกลางของมันเอง 
ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอก ตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ในที่สุดปัญญามันเกิด 
มันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว 
สุขก็ชั่วคราว ทุกข์ก็ชั่วคราว ดีก็ชั่วคราว ชั่วก็ชั่วคราว 
พอเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราว จิตมันเป็นกลางเอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จิตยอมรับความจริงของขันธ์ ไม่แบกรับทุกข์
เมื่อจิตมีสติตามระลึกรู้กายใจอยู่ทุกขณะ 
จิตจะเห็นความจริงในกายและในใจนี้ว่า
มันเป็นเพียงสภาวธรรมชาติที่เกิดดับ
เช่นเดียวกับธรรมชาติชนิดอื่นๆ ในโลก 
ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระ... ...
เมื่อจิตยอมรับความจริงของขันธ์แล้ว 
จึงไม่มีตัวตนเข้าไปแบกรับทุกข์อีกต่อไป 
จิตจะมีอิสระอยู่เหนือขันธ์ 
จึงปลอดโปร่งและผ่องใส


พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การดูจิตนี้คือถูกต้อง
จิตของเราก็เช่นกัน เราก็ตามดูความคิดของเรา
คิดอะไรก็ตาม ดูไปเถอะ ให้มันจบสิ้นให้ได้...
ให้ตามดูใจตัวเองคิดนึกไปเรื่อยไปเลยทั้งวันทั้งคืน...
ภาวนาเรื่อยๆ ตามดูหนักเข้าๆ เราก็จะรู้ทันทีเลย 
คล้ายว่าตามจิตจน จนน่ะ พอจิตมันจนท่าแล้ว มันจะหยุด 
จะทำให้เรารู้เรื่องต่างๆ ภายในจิตหมด 
ฉะนั้น การดูจิตนี้คือถูกต้อง ไม่ต้องไปสงสัย


หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

สติเป็นกุศลกรรมนำไปสู่ความสิ้นทุกข์
การฝึกสติเพื่อให้กายกับใจรวมกันอย่างสนิทเรียกว่าปัจจุบัน 
สติก็เกิดอยู่ทุกๆ ขณะ จะมีการใคร่ครวญพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนทำ พูด คิดเสมอ 
เมื่อเป็นเช่นนี้ ความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยมาก 
เป็นกุศลกรรมนำไปสู่ความสิ้นทุกข์
สิ้นปัญหาทุกๆ เรื่อง


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เมื่อรู้สึกตัว จิตหยุดปรุงแต่ง
ยามใดที่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา
ถ้าเรามีความรู้สึกตัว ความคิดจะหยุดปรุงแต่งทันที
เมื่อจิตปรุงแต่งต่อไปไม่ได้ จิตก็จะเป็นอิสระ
ถ้าเรามีความรู้สึกตัว 
ความคิดที่นำมาซึ่งราคะ โทสะ โมหะ จะเกิดขึ้นไม่ได้
ภาวะที่จิตเป็นปกติจะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีความรู้สึกตัว 
นี่เป็นธรรมะที่ลัดสั้นกำมือเดียวจริงๆ

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คาถา “ว่าง” คือคาถาที่ประเสริฐที่สุดจะหมดทุกข์พ้นทุกข์ 
ก็อยู่ตรงที่ใจไม่ยอมรับเอาทุกข์เข้ามาอีก  
โดยพยายามทำความว่างให้เกิดขึ้นในใจตัวเดียว 
ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่น 
คาถา “ว่าง” คือคาถาที่ประเสริฐที่สุด 
ถ้าพวกเราสามารถทำได้ ก็จะปลอดจากทุกข์ทั้งปวง 
ไม่มีแก่ มีเจ็บ มีตาย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จงยอมแพ้กิเลสผู้อื่นจงยอมแพ้กิเลสผู้อื่นอย่างหมอบราบคาบแก้ว แต่จงอย่ายอมแพ้กิเลสของตัวเอง พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้ามองจิตใจจนเห็นจิตในจิต...
ถ้าท่านกำลังชอบอะไรมากที่สุด
ขอให้ท่านหันกลับมามองจิตใจของตัวเอง 
ถ้าท่านไม่ชอบอะไรมากที่สุด
ก็ให้ท่านหันกลับมามองจิตใจของตัวเอง 
ถ้าท่านมองจิตใจของท่านจนเห็นจิตในจิตแล้ว

ท่านก็จะได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นอยู่ตามเป็นจริง


พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

จิตสงบ ไม่สงบ ก็สักว่ารู้จิตสงบก็รู้ว่าจิตสงบ มันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบ
รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่จะต้องขึ้นๆลงๆอย่างนี้
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอเข้าใจหลักนี้แล้ว
ต่อไปเวลาจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่วุ่นวายกับมัน ก็สักแต่ว่ารู้ไป
พอไม่วุ่นวายไปกับมัน จิตก็สงบ ใจก็สงบอย่างแท้จริง
เพราะไม่มีความอยากให้มันสงบหรือไม่สงบ
พอไม่มีความอยาก มันกลับสงบของมันเอง
แต่พอมีความอยาก มันกลับไปทำให้มันไม่สงบ
อันนี้ปริศนา ลองไปปฏิบัติดูแล้วจะเข้าใจ

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/

รักษาจิต อย่าให้มันก่อรูปความคิดใดๆ
...ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม
จงรักษาจิต อย่าให้มันก่อรูปความคิดใดๆ ขึ้นมา
...จากจิตหนึ่งถึงจิตหนึ่ง ถ้าปราศจากรูปความคิดแล้ว
จากจิตหนึ่งถึงจิตหนึ่ง ย่อมไม่มีกรรม

หลวงพ่อมนตรี อาภัสสโร


ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด...คำสอนของพุทธะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียว
คือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิด
บัดนี้ ถ้าเราหยุดความคิด
และหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้ว...
คือหมายถึง สามารถปฏิบัติ...

จนหยุดพฤติของความคิดปรุงแต่งต่างๆ เสียได้
ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิต
คิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไป
เป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวง
นั่นแหละเป็นตัว ธรรม หรือ พุทธะ หรือธรรมชาติเดิมแท้...

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
หนังสือ จิตคือพุทธะ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เห็น “ทุกข์” เป็นมรรค
เมื่อเห็น “ทุกข์” แล้ว

ความเห็นทุกข์นั่นแหละเป็น “สัมมาทิฏฐิ”
เห็นทุกข์นั่นแหละ เรียกว่า ละ“สมุทัย”แล้ว
ละสมุทัยก็เป็น “นิโรธ” 
ความเห็นธรรมตัวเดียวนั่นแหละ 
เลยเป็นมรรคทั้งหมด
เรียกว่าเห็นธรรมในขณะจิตเดียว


หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนา ด้วยเจตนาดับตัวตน
เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนา
ด้วยเจตนาดับตัวตน
เพราะไม่เคยมีตัวตนให้ดับ
เราต้องการดับอุปาทานว่ามีตัวตน
อันเป็นปัจจัยแห่งการสืบสายทุกข์ต่างหาก


ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/