การปฏิบัติสุญญตา        ...การปฏิบัติสุญญตานั้น...ไม่ใช่ทีแรกก็ให้ว่างกันไปเสียหมด ไม่ต้องมีอะไรจะยึดถือทั้งนั้น ...ให้ว่างจากความไม่ดี ความชั่ว...อย่าให้ว่างจากความดี ... ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้ว ก็จะต้องทิ้งไม่ดี ยึดดีไว้ ...ปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับ ...เป็นพระอรหันต์เมื่อไรก็เป็นอันว่าว่างหมดทั้งดีทั้งชั่ว เพราะฉะนั้น เมื่อตนยังไม่ถึงขั้นถึงตอนที่จะไปว่างหมด คิดว่าจะว่างหมด สุญญตาหมด ก็เป็นการคิดผิด ปฏิบัติผิด ...ขั้นของธรรมะที่ปฏิบัตินั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องมีความเข้าใจ และเมื่อปฏิบัติถูกต้องดั่งนี้ ก็เรียกว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

                                          สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จะต้องมีสติ พร้อมอยู่เสมอจะต้องมีสติ พร้อมอยู่เสมอ
ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น 
เพราะ มันมีโอกาสบรรลุธรรม
อยู่ทุกเวลา ทุกสถานที่
เมื่อเราตั้งใจพิจารณาอยู่

 หลวงปู่ชา สุภทฺโท 

มีคู่ดีเป็นทุกข์กว่าคู่ไม่ดีการมีคู่เป็นทุกข์ ยิ่งมีคู่ดี 
ก็ยิ่งทุกข์มากกว่าคู่ไม่ดี 
เพราะมันผูกพันกันมาก

 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก