คิดสั้นแล้วทุกข์จะยาว


เวลาผิดหวังในชีวิต..อย่าไปคิดสั้น
เพราะถ้าคิดสั้นแล้วทุกข์จะยาว
ตายไปเป็นผีเศร้าๆ
ตอนเป็นผีนี่อายุยืนนะ!

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ


ศีล 
คือ ปรกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษ เป็นจิตที่มี
เกราะกำบัง  ป้องกันการกระทำชั่วทุกอย่าง 
สมาธิ 
ผลสืบเนื่องมาจาก การรักษาศีล
คือ จิตที่มีความมั่นคง มีความสงบเป็นพลัง 
ที่จะส่งต่อไปอีก
ปัญญา ผู้รู้ 
คือ จิตที่ว่าง เบาสบาย รู้แจ้ง  แทงตลอด
ตามความเป็นจริงอย่างไรฯ 
วิมุติ 
คือ จิตที่เข้าถึงความว่าง จาก...ความว่าง 
คือ ละความสบาย เหลือแต่...
ความไม่มี  ไม่เป็น
ไม่มี...ความคิดเหลืออยู่เลย

หลวงปู่ดูลย์  อตุโล

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา